Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2024. [.pdf]
> Lista sažetaka i životopisa [.pdf]

Kukci kao skriveni svjedoci Biološkim tragom do počinitelja i žrtve Krešimir Severin, Magdalena Palić, Lucija Šerić Jelaska, Sara Držaić

Datum i vrijeme:
petak 26.4.2024., 9:00 - 15:00

Mjesto održavanja:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
izložba

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola i djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Zavod za sudsko i upravno veterinarstvo

Detalji

U sklopu Festivala znanosti na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo, Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će se predavanje i izložba vezana za veterinarsku forenziku u suradnji Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo te Zoologijskog zavoda, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Sveučilišta u Zagrebu. U sklopu izložbe bit će prikazana kolonija kukaca (porodica Dermestidae) uzgojena u forenzičke svrhe na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo, različite vrste kukaca koje možemo pronaći na mjestu zločina, njihovi razvojni stadiji, 3D prikazi razvojnih stadija pomoću stereo mikroskopa i različiti drugi poučni materijali vezani za forenzičku entomologiju te će se održati predavanje o forenzičkoj entomologiji. Biološki tragovi životinjskog podrijetla česti su nalazi u događajima u kojima je životinja kao sudionik  počinitelj ili žrtva. Utvrđivanje uzročno posljedične veze na temelju materijalnih tragova često je veliki izazov koji se stavlja pred sudske vještake i djelatnike Zavoda za sudsko i upravno veterinarstvo. Utvrđivanje materijalne štete na vozilu, odgovornosti posjednika životinje koja je napala i prouzrokovala štetu, zlostavljana i mučenja životinja, borbe pasa samo su neki od slučajeva u kojima biološki tragovi imaju veliku dokaznu snagu i na neki način pomoći u rješavanju slučaja. U sklopu izložbe prikazati će se neki od materijalnih i bioloških tragova iz različitih slučajeva arhive Zavoda te demonstrirati neke od metoda identifikacije tagova.

Biografija:

Krešimir Severin

Redoviti profesor Krešimir Severin (Zagreb, 1976), nakon što je diplomirao na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, od 2003. radi kao znanstveni novak na Zavodu za biologiju divljači, patologiju i uzgoj. 2009. godine postaje asistent na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo nakon čega doktorira i nastavlja znanstveno-nastavno napredovanje. Objavio je više od 100 znanstvenih i stručnih radova, od kojih je 44 objavljeno u časopisima indeksiranim u WoSCC bazi. Objavio je i dva nastavna tekst za predmete Sudsko veterinarstvo i Biološki tragovi i dokazi u sudskom veterinarstvu te koautor na dva sveučilišna udžbenika. Održao je više desetaka izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim skupovima. Njegovo područje stručnog rada usmjereno je na istraživanje mjesta događaja, morfološku i molekularnu identifikaciju kralježnjaka, forenzičku toksikologiju i forenzičku veterinarsku patologiju (postmortalni interval, mehaničke i fizikalne ozljede itd.). Krajem 2017. godine pokrenuo je osnivanje Laboratorija za forenziku (ForensiLAB) za koji je dana Uprava za veterinarstvo i sigurnost izdala rješenje za ovlašćivanje službenog laboratorija u području provedbe veterinarske djelatnosti za genotipizaciju životinja.

 

Magdalena Palić

Magdalena Palić, univ. spec. med. vet. diplomirala je na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na matičnom fakultetu upisala je poslijediplomski doktorski studij Veterinarske znanosti i specijalistički poslijediplomski studij iz Veterinarske patologije. U zvanje asistenta na Zavodu za sudsko i upravno veterinarstvo izabrana je 2020. godine. Znanstveno i stručno područje rada usmjereno joj je na područje sudskog i upravnog veterinarstva te forenzičke veterinarske patologije. U sklopu poslijediplomskog doktorskog studija stručno se usavršavala u Patohistološkom laboratoriju Zavoda za patologiju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pod vodstvom prof. dr. sc. Svena Seiwertha i Laboratoriju za histologiju, histokemiju i imunohistokemiju Zavoda za anatomiju, histologiju i embriologiju Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

 

Lucija Šerić Jelaska

 

Sara Držaić