Šarenilo kemije - Voditelji: Nela Malatesti, Ana Filošević, Martina Mušković, Andreja Zubković

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 10:00 - 15:00
utorak 9.4.2019., 15:00 - 18:00

Organizacija:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Pokazni pokusi i demonstracije

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija

Lokacija (prostorija):
O-264, O-265

Detalji:

Kemija nije bauk, kemija je vesela i šarena, često i čarobna – dođite na našu radionicu i uvjerite se
sami! Iz Afrike nam dolazi Crna mamba, a sa slonovima smo se dogovorili da im radimo paste za
zube. Naš Silikatni vrt prepun je boja, vodeni su vrtlozi obojeni, a dugine boje stvaramo kupusom i
još nekim, našim tajnim sastojcima. Tajno je i pismo u kojem boje skrivaju poruke. Sve boje i sve
tajne bit će otkrivene na Otvorenom danu Odjela za biotehnologiju. Pokusi su namijenjeni svim
uzrastima – djeci koja žele biti znanstvenici i istraživači, i znanstvenicima koji su djeca u srcu.

Biografija:

Nela Malatesti diplomirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu i stekla zvanje
profesora biologije i kemije. Doktorirala je u Velikoj Britaniji (University of Hull) na području
organske kemije, a kao poslijedoktorandica se na istom sveučilištu bavila sintezom novih
fotosenzibilizatora za fotodinamičku terapiju raka. Od 2008. je kao docentica na Odjelu za kemiju
Sveučilišta u Osijeku bila nositeljica svih kolegija iz organske kemije. Krajem 2013. godine došla je
na Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci, gdje također drži nastavu iz organske kemije i
nastavlja se baviti istraživanjem novih spojeva za fotodinamičku terapiju.
Ana Filošević završila je preddiplomski i diplomski studij kemije na Prirodoslovno-matematičkom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Svoju je znanstvenu karijeru počela na području kemije
kompleksnih spojeva prijelaznih metala, a 2018. doktorirala je na Sveučilištu u Rijeci u
interdisciplinarnom području biotehnologije u biomedicini. Trenutno je poslijedoktorandica na
Odjelu za biotehnologiju u Laboratoriju za bihevioralnu genetiku. Bavi se proučavanjem mjerljivih

oblika ponašanja povezanih s ovisnostima te njihove genetske pozadine na model organizmu vinske
mušice.
Andreja Zubković diplomirala je 2014. godine na Odjelu za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci na
smjeru Biotehnologija u medicini. Trenutno je studentica četvrte godine poslijediplomskoga studija
Medicinska kemija na Odjelu za biotehnologiju i mladi istraživač u području virologije, preciznije
molekularne biologije herpes simpleks virusa 1.
Martina Mušković diplomirala je 2017. godine na Odjelu za biotehnologiju na smjeru Medicinska
kemija. Trenutno je studentica prve godine poslijediplomskog studija Medicinska kemija na Odjelu
za biotehnologiju te se bavi sintezom i karakterizacijom novih fotosenzibilizatora za fotodinamičku
terapiju.

Napomena:

za organizirane grupe i škole (prijave i rezervacija termina kod Andree Kaštelan – e-adresa andrea.kastelan@uniri.hr, tel: 051/406-525 (ponedjeljak, srijeda, četvrtak i petak od 9 do 12 sati) i 051/584-768 (utorkom od 9 do 12 sati))