Laboratorij za sintezu funkcionalnih materijala - Voditeljica: Gabrijela Ambrožić

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 12:00 - 14:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Laboratoriji otvoreni za razgled

Lokacija:
O-023

Detalji:

U Laboratoriju razvijamo nove hibridne materijale za primjene u zaštiti okoliša i naprednim
tehnologijama. U okviru se dodijeljenog projekta HRZZ-a „Priprema poroznih tankoslojnih
materijala za pročišćavanje vode koristeći tehniku depozicije atomskih slojeva (ALD)“ istražuju
sintetski putovi pripreme poroznih fotokatalitskih materijala na osnovi kombinacije selektivne
kemijske modifikacije anorganskih površina organskim molekulama i metode depozicije metalnih
oksida u parnoj fazi koristeći uređaj za depoziciju atomskih slojeva (Atomic Layer Deposition,
ALD).

Biografija:

Doc. dr. sc. Gabriela Ambrožić je 2002. doktorirala kemijske znanosti na Fakultetu za kemijo in
kemijsku tehnologijo Sveučilišta u Ljubljani. Od 2014. je docentica Odjela za fiziku Sveučilišta u
Rijeci, trenutno na funkciji voditeljice Laboratorija za sintezu funkcionalnih materijala. Autorica je
26 znanstvenih publikacija te triju patenata. Bila je suradnica triju slovenskih i dvaju europskih
projekata i voditeljica dvaju znanstvenih projekta („Priprema poroznih tankoslojnih materijala za
pročišćavanje vode koristeći tehniku depozicije atomskih slojeva (ALD)“; IP-2016-06-3568,
Hrvatska zaklada za znanost, 2017. –2021. i „Self-organized supramolecular polyur ethanes“; Z2-
5403, Ministry of Science and Technology, Slovenia, 2003. – 2005). Nacionalni je član upravnog
odbora MPNS COST projekta MP1402 „Hooking together European research in atomic layer

deposition (HERALD)” te međunarodni evaluator istraživačkih i stručnih aktivnosti instituta Češke
akademije znanosti za razdoblje 2010. – 2014. godine.

Napomena:

Za grupne posjete laboratorijima OF i NANORI (Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci) upiti, prijave i rezervacije na e-adresu ipoljancic@phy.uniri.hr.