Laboratorij za fiziku površina - Voditelj: Robert Peter

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 9:00 - 11:00

Organizator:
Otvoreni dan Sveučilišnih odjela

Vrsta događanja:
Laboratoriji otvoreni za razgled

Lokacija:
O-S20

Detalji:

Laboratorij za fiziku površina za ispitivanje elementnoga i kemijskoga sastava materijala rabi
metode bazirane na interakciji materijala s rendgenskim ili ionskim zračenjem. Kapitalna oprema
laboratorija uključuje visokovakumske analitičke tehnike, uređaj za spektrometriju fotoelektrona
rendgenskim zrakama (XPS) i maseni spektrometar sekundarnih iona (SIMS).
Teme su istraživanja koje se provode u laboratoriju narastanje tankih oksidnih slojeva na
površinama metala i slitina pomoću ionske implantacije, karakterizaciju nečistoća i točkastih
defekata u poluvodičkim ili izolatorskim filmovima te analizu površina materijala modificiranih
elektrokemijskim tehnikama.

Biografija:

Laboratorij za fiziku površina za ispitivanje elementnoga i kemijskoga sastava materijala rabi
metode bazirane na interakciji materijala s rendgenskim ili ionskim zračenjem. Kapitalna oprema
laboratorija uključuje visokovakumske analitičke tehnike, uređaj za spektrometriju fotoelektrona
rendgenskim zrakama (XPS) i maseni spektrometar sekundarnih iona (SIMS).
Teme su istraživanja koje se provode u laboratoriju narastanje tankih oksidnih slojeva na
površinama metala i slitina pomoću ionske implantacije, karakterizaciju nečistoća i točkastih
defekata u poluvodičkim ili izolatorskim filmovima te analizu površina materijala modificiranih
elektrokemijskim tehnikama.

 

Napomena:

Za grupne posjete laboratorijima OF i NANORI (Centar za mikro i nano znanosti i tehnologije Sveučilišta u Rijeci) upiti, prijave i rezervacije na e-adresu ipoljancic@phy.uniri.hr.