Je li more i dalje plavo?, predavačica: Biljana Činčurak Erceg

Datum i vrijeme:
srijeda 10.4.2019., 13:00 - 13:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti, opća populacija

Lokacija:
Campus, Cara Hadrijana 8a dvorana br. 3

Detalji:

More i morski okoliš neprocjenjivi su prirodni resursi podložni onečišćenju iz više izvora (aktivnosti na kopnu, onečišćenje s brodova, onečišćenje s platformi, iz zraka, odlaganje, aktivnosti na moru), stoga morski okoliš mora biti zaštićen i sačuvan od štetnih utjecaja.

Posljednjih nekoliko godina znanstvenici su detaljnije počeli istraživali onečišćenje mora i morskog okoliša plastikom, posebno probleme mikroplastike. Mikroplastiku čine plastične čestice manje od pola centimetra, a koja je zbog masovnog korištenja plastike postala sveprisutna u morskom okolišu.

Budući da je plastika u moru problem koji raste, prema nekim podacima čak 80% otpada u moru čini plastika, predlažu se različita rješenja kako bi se ovaj problem smanjio. Korištenje drugih vrsta materijala, bolje gospodarenje otpadom, recikliranje plastike neka su od mogućih rješenja.

Pitanja onečišćenja morskog okoliša plastikom pokušava riješiti i Europska unija. Godine 2018. Europska komisija predložila je zabranu niza plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu (plastični pribor za jelo, štapići za uši, slamke, plastični baloni, plastične posude za hranu).

Čista voda naših mora, plave je boje, a unošenjem različitih onečišćivača ona gubi tu svoju boju. Naše more smatramo čistim, ali je i ono izloženo unošenju različitih otpada posebno plastičnog. Je li more još uvijek plavo?

Biografija:

Predavačica:

Doc. dr. sc. Biljana Činčurak Erceg

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Pravni fakultet Osijek

biljana.cincurak@pravos.hr

091 224 55 70

 

Biljana Činčurak Erceg, rođena je 27. siječnja 1981. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Osijeku. Godine 1999. upisala je Pravni fakultet u Osijeku i na istom diplomirala 2007. godine. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo upisala je 2009. godine. U prosincu 2013. obranila je doktorsku disertaciju „Međunarodne rijeke – plovidba i zaštita riječnog okoliša“.

Od svibnja 2007. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu u Osijeku kao asistentica na Katedri pomorskog i općeprometnog prava, a od 2014. kao poslijedoktorandica na istoj Katedri. Od studenog 2016. godine docentica je na Katedri pomorskog i općeprometnog prava, na Pravnom fakultetu u Osijeku. Sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Pomorsko i općeprometno pravo, Pravo osiguranja i Osnove prometnog prava na Pravnom fakultetu u Osijeku te na predmetu Transportno pravo i špedicija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Kao područja znanstvenog i stručnog interesa izdvaja: pomorsko pravo, općeprometno pravo, međunarodno pravo mora, pravo zaštite okoliša, pravo transportnog osiguranja.

Objavila je veći broj znanstvenih radova te aktivno sudjelovala u nizu znanstvenih konferencija u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Glavna je urednica časopisa za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku „Paragraf“ (godišnjak najboljih studentskih radova).

Članica je Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Hrvatskog društva za transportno pravo i Hrvatskog znanstvenog društva za promet.