BOJE LJUDSKE PERCEPCIJE, predavači: Štefica Mikšić i Željko Mudri

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 14:00 - 14:45

Organizator:
Medicinska škola Osijek, Vukovarska ul. 209, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Učenici završnih razreda medicinske škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:

Boje su temeljni i dinamični element ljudske okoline koje imaju zamjetan utjecaj na ljudsko raspoloženje i ponašanje. Boja koja dominira u pojedinoj okolini primarno je uvjetovana geografskom lokacijom, karakteristikama pojedinaca (kultura, dob), vrstom aktivnosti koja se obavlja u pojedinom okruženju, izvorima svjetlosti te oblikom i veličinom prostora. Pritom, uređenje okoline promatrano kroz parametre temperature, zvukova, osvjetljenja i boje može stimulirati perceptivne i emocionalne odgovore ljudskih bića i utjecati na njihova ponašanja.

Bihevioristička istraživanja ukazuju na različito ljudsko percipiranje boja. Svijetle nijanse, a osobito plava i zelena pobuđuju osjećaj sreće, odmora, povezane su sa čistoćom, a tamnije i zasićenije nijanse boja (crvena) pobuđuju emocije uznemirenosti. Navedene tvrdnje pridonose boljem shvaćanju odabira boja u bolničkom okruženju obzirom da boje mogu psihološki povećati ugodu, a posljedično i pridonijeti oporavku pacijenata. Karakteristična uporaba zelene boje u bolničkom okruženju seže do 1941. godine kada je američki kirurg Harry Sherman uočio da je zelena boja komplementarna crvenoj hemoglobinskoj boji. Kombinirajući zelenu okolinu kirurške sale i crvenu boju struktura rane uočio je da ne postoji dodatno vidno opterećenje unatoč umjetnoj rasvjeti. Opterećenje je bilo prisutno uslijed eksternih podražaja kirurške sale koja je bila bijele boje. Utjecaj boja prisutan je i kod redovitosti uzimanja terapije.

Biografija:

Predavači:

ŠTEFICA MIKŠIĆ rođena je 1964. godine u Đakovu. Doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja Kliničke medicinske znanosti, grane Sestrinstvo. Zaposlenik je Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Sudjeluje u izvođenju nastave na Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju Sestrinstva u Osijeku. Aktivno je sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Autorica je više radova i poglavlja u knjigama o palijativnoj skrbi. Članica je Hrvatske komore medicinskih sestara (HKMS), Hrvatske udruge medicinskih sestara (HUMS-a), Hrvatskog društva za palijativnu medicinu (HDPM), Hrvatske udruge za ranu intervenciju u djetinjstvu (HURID) te Udruge medicinskih sestara i tehničara Hrvatske za neurologiju (UMSTHN).Volonterskim radom se bavi od 1996.

 

ŽELJKO MUDRI, rođen je  08.04.1996. u Slavonski Brod. Student  je diplomskog studija sestrinstva u Osijeku. Aktivan u studentskom zboru, pohađao vise simpozija i radionica.

Listopad 2018., Vukovar, simpozij s međunarodnim sudjelovanjem „Bol – 5. Vitalni znak, palijativna skrb u rješavanju patnje“,  izlaganje autorskog istraživačkog rada na temu „Kvaliteta života bolesnika u palijativnoj stacionarnoj skrbi “

Rujan 2018., Osijek, znanstvena konferencija „SUVREMENO SESTRINSTVO: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina“, član organizacijskog i provedbenog tima

Lipanj 2016., Rijeka, Interdisciplinarni simpozij „In Health“, izlaganje rada na temu „Stupanj adipoznosti u studenata prve godine sveučilišnog preddiplomskog studija sestrinstva u Osijeku“ – aktivni sudionik simpozija

Svibanj 2015., Slavonski Brod, autor muzejske izložbe „Povijest uniformi medicinskih sestara“, Muzej Brodskog Posavlja

Travanj 2015., Slavonski Brod, koordinator i predavač u sklopu Edukativne javnozdravstvene kampanje „Oživi me“