Pravosudni semafor: crveno-žuto-zeleno svjetlo za prekogranične tužbe, voditeljica: Mirela Župan, suradnici: Tomislav Varžić, Matija Šljivić, Anica Kalamiza i Franka Ugleši

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 12:00 - 12:45

Mjesto održavanja:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
Studenti IV. godine studija Prava, zainteresirana pravna struka, opća populacija

Lokacija (prostorija):
Dvorana II

Detalji

Postupak ostvarivanja pravosudne zaštite u inozemstvu u mnogome se razlikuje od tuzemnog postupka. Pojedinca i tvrtke u tome postupku očekuju brojna pravila za rješavanje sukoba nadležnosti te rješavanje sukoba prava. Ta pravila on treba identificirati, hijerarhizirati te pravilno interpretirati. Ova će radionica tematike pravosudnog semafora problematizirati mogućnosti pokretanja sudskog postupka u međunarodno obilježenoj situaciji. Sudionici radionice sudjelovati će u simulaciji hipotetskih slučajeva iz domene međunarodno obilježenog statusnog, obiteljskog, nasljednog i ugovornog predmeta spora. Radionica se problematizirati postupke u kojima će tužba biti dopuštena (zeleno svjetlo), moguća (žuto svjetlo) te nedopuštana (crveno svjetlo).    

Biografija:

Voditeljica:

Mirela Župan, izv.prof.dr.sc., Pravni fakultet Osijek, mzupan@pravos.hr 

Dr.sc. Mirela Župan izvanredna je profesorica i predstojnica Katedre za međunarodno privatno pravo Pravnog fakulteta Osijek. Predaje na dodiplomskoj, specijalističkoj, doktorskoj razini. Nositeljica je Jean Monnet katedre za prekogranično kretanje djece u EU (http://www.pravos.unios.hr/chair-euchild) te voditeljica Doktorskog studija prava.

Znanstveni interes uključuje prekogranične odnose i njihovo uređenje u nacionalnom, međunarodnom i europskom kontekstu. Fokus istraživačkog rada je na prekograničnim: obiteljskim sporovima / zaštiti djece / ljudskim pravima / statusnim odnosima / identitetu. Istražuje i ostala prekogranična pitanja. Nagrađena stipendijom društva Max-Planck za doktorsko i poslijedoktorsko usavršavanje na institutu u Hamburgu. Gostujući profesor na Sveučilištima Pečuhu, ELTE Budimešta, Maribor, Verona. Provela više EU i nacionalnih znanstveno-istraživačkih i suradnih projekata.  Aktivna u obrazovanju u pravosuđu, kako za  Pravosudnu akademiju tako i kao višestruko pozivani predavač Akademije za Europsko pravo-Trier.

http://www.pravos.unios.hr/katedra-medunarodnog-privatnog-prava/djelatnici

mzupan@pravos.hr

Suradnici:

Tomislav Varžić tomislav.varzic@pravos.hr  

Tomislav Varžić student je pete godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Pravo na pravnom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Tokom studija sudjelovao je na brojnim Jean Monnet kolegijima i radionicama, poglavito iz polja međunarodnog privatnog prava te radnog i migrantskog prava. Najveći interes predstavljaju mu islamsko pravo (i ostali ne-europski pravni sustavi) u kontekstu europskog međunarodnog privatnog prava, obiteljsko i građansko međunarodno privatno pravo, europsko pravo te pravo informacija.

Matija Šljivić, matija.sljivic@pravos.hr

Matija Šljivić student je na V godini integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Pravnom fakultetu Osijek. Od 2012. do 2015. godine sudjelovao je u radu Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu. Od 2016. godine radi na poziciji poslovnog tajnika u odvjetničkom uredu u Rovinju. Posebni interes na polju pravne znanosti predstavljaju mu prekogranični slučajevi na polju građanskog i obiteljskog prava te primjena zakonodavstva Europske unije na nacionalnoj razini.

Anica Kalamiza anica.kalamiza@pravos.hr

Anica Kalamiza studentica je na V godini integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Pravnom fakultetu Osijek. Tijekom studija afinitet se razvija prema europskim i prekograničnim pitanjima, osobito iz domene međunarodnog nasljeđivnaja.

Franka Uglešić  franka.uglesic@pravos.hr

Franka Uglešić studentica je na V godini integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija na Pravnom fakultetu Osijek. Tijekom studija osobiti interes pokazuje za europske i prekogranične teme.