Čarolija boja kemije, predavačice: Dalia Božanović, Dajana Gašo-Sokač i Valentina Bušić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 13:00 - 13:30

Organizator:
Prehrambeno-tehnološki fakultet, Franje Kuhača 20, Osijek

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, opća populacija

Lokacija:
Vijećnica

Detalji:

Govorit će se o bojilima odnosno organskim tvarima koje se upotrebljavaju za bojenje tekstila, plastičnih masa, živežnih namirnica, farmaceutskih preparata i sl. Govorit će se također o umijeću bojanja tkanine od najstarijeg doba pa sve do danas te o bojama u slikarstvu. U okviru predavanja upoznat ćemo publiku s nekim prirodnim bojilima biljnog i animalnog podrijetla kao i nekim sintetskim bojilima.

Biografija:

Dalia Božanović, studentica, Prehrambeno-tehnološki-fakultet, Osijek, dalci279@gmail.com; izv.prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač, Prehrambeno-tehnološki-fakultet, Osijek, dajana.gaso@ptfos.hr, tel: 031-224-327

doc.dr.sc. Valentina Bušić, vbusic@ptfos.hr, tel.: 031-224-327

 

Životopis predavača

Dalia Božanović, studentica je diplomskog studija Prehrambeno inženjerstvo na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek. Rođena je 27.09.1994. godine. Od 2009. do 2013. godine je pohađala Gimnaziju „Matija Mesić“ u Slavonskom Brodu.

2013. upisuje preddiplomski studij prehrambene tehnologije u Osijeku te ga završava 2016. godine stječe akademski naziv Sveučilišna prvostupnica inženjerka prehrambene tehnologije. Od 2016. godine sudjeluje kao demonstrator u izvedbi nastave iz kolegija Praktikum iz organske kemije.

Dajana Gašo-Sokač diplomirala je 1998. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku. Magistrirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu 2003., a doktorirala 2009. godine na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu. Zaposlena je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku od 1999. 2018. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje viši znanstveni suradnik. Na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu Osijek nositeljica je kolegija Organska kemija, Praktikum iz organske kemije, Izolacijske tehnike i prečišćavanje, Zelena kemija i Antioksidansi u hrani. Na poslijediplomskom sveučilišnom studiju Prehrambeno inženjerstvo nositeljica je kolegija Izabrana poglavlja iz kemije prirodnih spojeva. Znanstveno se bavi sintezom i modifikacijom organskih spojeva i ispitivanjem njihovih baktericidnih svojstava, izolacijom prirodnih spojeva i ispitivanjem njihova antioksidacijskog i baktericidnog djelovanja. Objavila je devetnaest znanstvenih radova citiranih u CC-u. Objavila je dva poglavlja u knjigama. Bila je voditeljica jednog nacionalnog projekta, a kao istraživač sudjelovala je na trima znanstveno-istraživačkim projektima.

Valentina Bušić je maturirala u III. gimnaziji te diplomirala 2000. godine na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu na kojem je 2001. godine uposlena. Magistrirala je 2005. godine na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je na Poslijediplomskom interdisciplinarnom sveučilišnom studiju Molekularne bioznanosti 2015. godine. Od prosinca 2017. godine zaposlena je kao znanstveni suradnik na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu gdje na preddiplomskom studiju sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima Organska kemija i Praktikum iz organske kemije te na diplomskom studiju na kolegijima Antioksidansi u hrani, Zelena kemija te Izolacijske tehnike i prečišćavanja. Područja znanstvenog interesa su antioksidacijsko djelovanje, organska sinteza derivata vitamina B6 te zelena kemija. Članica je Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa te Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju.