Multidisciplinarni program – boje boli, autorica: Dijana Hnatešen, koautori: Dino Budrovac i Ivan Omrčen

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 8.4.2019., 8:00 - 16:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
Predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, opća populacija

Detalji:

Kronična bol je javnozdravstveni, humani, gospodarski i društveni problem. Od kronične boli pati oko 22% svjetskog stanovništva. S obzirom na svoju specifičnost kronična bol zahtjeva multidisciplinarni i multimodalni pristup liječenja koji se i primjenjuje na Zavodu za liječenje boli, Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Kliničkog bolničkog centra Osijek. Multidisciplinarni pristup uključuje suradnju više različitih stručnjaka kao što su anesteziolog, medicinska sestra, fizioterapeut, radni terapeut, psiholog, endokrinolog – nutricionist, fizijatar, psihijatar. Multimodalno liječenje boli uključuje nefarmakološke oblike liječenja boli, farmakoterapiju, minimalnoinvazivne i invazivne postupke liječenja, komplementarne metode liječenja boli te kognitivno-bihevioralnu terapiju. Na Zavodu za liječenje boli provodi se edukacija pacijenata koji boluju od kronične boli “PAIN” program se, u Hrvatskoj, provodi jedino na Zavodu za liječenje boli, i to u trajanju od četiri tjedna. Grupe broje oko deset pacijenata koji, uz edukaciju, prolaze pojedine nefarmakološke oblike liječenja boli i imaju mogućnost individualnog rada sa svakim od članova multidisciplinarnog tima. U sklopu programa jedan od ciljeva je da pacijenti vizualiziraju svoju bol. Navedeno ostvaruju putem crteža koje karakteriziraju različite boje, oblici, simboli, emocije prenesene na papir, a u različitim fazama programa. Na taj način njihova bol iz vizualne nepoznanice postane konkretna slika. PAIN program pacijenti mogu polaziti samo jedanput nakon čega dobiju diplomu kao dokaz o završenom programu. Ovakav pristup liječenja boli obuhvaća sve aspekte i doprinosi brzom i uspješnom djiagnosticiranju te liječenju kronične boli pri čemu je pacijent aktivni član tima.

Biografija:

Dijana Hnatešen, mag.med.techn.

Glavna medicinska sestra Zavoda za liječenje boli, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Klinički bolnički centar Osijek

Student poslijediplomskog studija „Biomedicina i zdravstvo“, Medicinski fakultet Osijek

e-mail: hnatesen@yahoo.com

tel.:091/535 44 72

Životopis  autora:

Obrazovanje i osposobljavanje

2016.                Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo u akademskoj  

                          godini 2016./2017., Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  

                          Medicinski fakultet Osijek

2011. - 2015.   Sveučilišni diplomski studij sestrinstvo u Osijeku, Sveučilište Josipa   

                          Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

2007. – 2015.  Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstvo u Osijeku , Sveučilište

                          Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek

2000. – 2004.  Srednja medicinska škola u Osijeku

 

Radno  iskustvo

2018. -              KBCO, Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje,                  

                          Glavna medicinska sestra  Zavoda za liječenje boli

2016. – 2017. KBCO, Klinika za kirurgiju, Glavna medicinska sestra Odjela za opću 

                          Traumatologiju

2015. -  2017. Vanjski suradnik u suradničkom zvanju – viši tehničar, nastani predmet  

                          Osnove zdravstvene njege, Zdravstvena njega kirurških pacijenata,

                          nastavna baza KBCO, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja  

                          Strossmayera u Osijeku

2010. –  2016. KBCO, Klinika za kirurgiju, Glavna medicinska sestra Jedinice intenzivne 

                           njege Kliničkog odjela za traumatologiju

2009. – 2010. KBCO, Klinika za kirurgiju, Klinički odjel za kardijalnu kirurgiju, Jedinica

                         intenzivnog liječenja, medicinska sestra

2009. – 2009. KBCO, Klinika za kirurgiju, Klinički odjel za traumatologiju, medicinska

                          sestra

 

Objavljeni znanstveni i stručni radovi:                                           

Rad objavljen u časopisu koji se indeksira u Current Contentsu:

 1. Pavić R, Margetić P, Hnatešen D. Diagnosis of occult radial head and neck fracture in adults. Injury. 2015 Nov; 46 Suppl 6: S119- S124. doi: 10.1016/j.injury.2015.10.050.

 

 Radovi objavljeni u časopisima koji se indeksiraju u SCI-EXP:

 1. Pavić R, Hnatešen D, Margetić P. Epidemiology of eastern Croatian adult fractures by cause of injury, fracture location and type of treatment. Acta Clinica Croatica. 2017 Sept; Suppl 56(3):494-504. doi:10.20471/acc.2017.56.03.17

                                                              

Rad objavljen u Zborniku radova:

 1. Gvozdanović Z, Hnatešen D, Nađ V, Placento H. Teorija suradnje, Koncept ranjivosti. U: Prlić N, Pajnkihar M. ur. Teorijska promišljanja o/u zdravstvenoj njezi. Osijek: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet, Diplomski studij sestrinstva; 2012., str. 55. – 66.

 

Sudjelovanja na  kongresima -  oralne prezentacije:

 1. Pavić R, Margetić P, Benšić M, Hnatešen D. Diagnostic Value Of Utrasound, Magnetic Resonance And Magnetic Resonance Artrography In Shoulder Instability, 7. hrvatski kirurški kongres s međunarodnim sudjelovanjem i 2. simpozij medicinskih sestara i tehničara digestivne kirurgije, Vodice, Hrvatska, 8. – 11. listopada 2018.

 

Sudjelovanja na kongresima - poster prezentacije:

 1. Pavić R, Margetić P, Hnatešen D. Diagnostic Of Occult Radial Head And Neck Fracture In Adults. 5. kongresHrvatskog traumatološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem 2. Hrvatsko slovenski traumatološki kongres. Zagreb, 23. - 25. ožujak, 2017.
 2. Hnatešen D, NemčićA, Abramović H, Pahanić A. Perkutana laserska dekompresija diska (PLDD)- medicinska sestra/medicinski tehničar član tima - 4. Hrvatski kongres iz liječenja boli s međunarodnim sudjelovanjem, Osijek 17. – 19. svibnja 2018.

 

Sudjelovanje na konferenciji/simpoziju – oralne prezentacije

 1. Lopar M, Pahanić A, Hnatešen D. Multidisciplinarni i multimodalni pristup u liječenju kronične boli, 8. Konferencija Društva za kvalitetu u suorganizaciji s Društvom za suzbijanje boli HUMS –a i Općom županijskom bolnicom Našice, Kvaliteta zdravstvene njege/skrbi, Našice, 9. ožujka 2018.

 

 1. Hnatešen D, Pahanić A. Liječenje akutne poslijeoperacijske boli, XIX. Stručni skup kirurškog društva HUMS –a i XI. Simpozij Hrvatske udruge za rane (HUR), Stručno zbrinjavanje kronične rane kirurškog bolesnika, Osijek, 27. – 28. rujna 2018.

 

Završeni program stručnog usavršavanja:

„Edukacija mentora za medicinske sestre i primalje u zdravstvenom sustavu u Hrvatskoj i provedba obrazovnog curriculuma usklađenog s Direktivom 2005/36/EC“, u provedbi Twinning projekta, mentor stručnjaka – kompetencije izvođenja kliničke nastave studenata sestrinstva i programa stručnog usavršavanja mentora medicinskih sestara, Klinički bolnički centar Osijek, Osijek 6. studenoga – 7. prosinca 2017.

Završeni poslijediplomski tečajevi trajne medicinske edukacije:

 1. Mozak i srce (neurokardiologija) – State of the Art , Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 18. – 19. studenoga 2016.
 2. Dječja otorinolarnigologia, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2. prosinca 2016.
 3. Prepoznavanje i nefarmakološko liječenje mentalnih poremećaja u obiteljskoj medicini, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 15. – 16. rujna 2017.
 4. Rijetke bolesti u neurologiji, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 23. – 24. veljače 2018.

                                                               

 Sudjelovanje na tečaju:

Program Committee and Directors of the Workshop for Mentors, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 7. prosinca 2016.

 

 Sudjelovanje na simpoziju:

3. simpozij Društva za kvalitetu i obilježavanje Svjetskog dana prevencije dekubitusa, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Društvo za kvalitetu, Osijek, 11. studenoga 2016.

2. simpozij palijativne skrbi s međunarodnim sudjelovanjem, Hrvatska udruga medicinskih sestara, podružnica Opća županijska bolnica Našice, Našice, 5. listopada 2017.

 

Dino Budrovac, dr.med.,  Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno 

                                             liječenje

                                            Student poslijediplomskog studija „Biomedicina i zdravstvo“,  

                                           Medicinski fakultet Osijek

 

Ivan Omrčen, dr.med.,  Klinika za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno i        

                                         liječenje

                                        Student poslijediplomskog studija „Biomedicina i zdravstvo“,  

                                       Medicinski fakultet Osijek