Boje kao indikatori u prirodnim znanostima (Marina Brailo Šćepanović, Sanja Grđan i Marijana Pećarević)

Datum i vrijeme:
utorak 9.4.2019., 8:30 - 12:00
srijeda 10.4.2019., 8:30 - 12:00
četvrtak 11.4.2019., 8:30 - 12:00

Organizator:
Sveučilište u Dubrovniku, Odjel za akvakulturu, Ćira Carića 4

Vrsta događanja:
radionica, predavanje

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole

Detalji:

Predavanje i radionica Boje kao indikatori u prirodnim znanostima namijenjena je učenicima viših razreda osnovne škole, koji će kroz praktične i zabavne radionice naučiti na koji se način boje koriste za određivanje pojedinih spojeva u metodama koje su česte u biologiji i kemiji.

Biografija:

Marina Brailo Šćepanović rođena je 1981. godine u Dubrovniku, gdje završava osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Prehrambeno-biotehnološkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2006. godine, a doktorirala na međusveučilišnome poslijediplomskome studiju Primijenjene znanosti o moru 2016. godine. Od 2009. godine sudjeluje u projektima i u nastavi Odjela za akvakulturu na Sveučilištu u Dubrovniku.

Sanja Grđan rođena je u Zagrebu 1986. godine. Jezičnu gimnaziju završila je u Bjelovaru. Diplomu magistre inženjerke marikulture stekla je završetkom diplomskoga studija Marikultura na Sveučilištu u Dubrovniku. Od 2018. godine zaposlena je na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku, na radnome mjestu asistentice te upisuje poslijediplomski studij Primijenjene znanosti o moru.

Marijana Pećarević rođena je u Dubrovniku 1976., gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomu inženjerke biologije stekla je na Prirodoslovno-matematičkome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je u području biotehnologije i bavi se problematikom unosa alohtonih vrsta u morskim ekosustavima. Od 2002. zaposlena je na Odjelu za akvakulturu Sveučilišta u Dubrovniku, gdje sudjeluje u nastavi i znanstvenim istraživanjima.