Kalendar događanja možete preuzeti i u .pdf formatu:
> FZ_Zagreb_2022.pdf

Simulacija gravitacijske sile pomoću tehnologije proširene stvarnosti, voditelj: Andrej Vidak

Datum i vrijeme:
srijeda 4.5.2022., 14:00 - 15:00

Organizator:
Tehnički muzej „Nikola Tesla“, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
Velika dvorana

Detalji:

Gravitacija je sila koja definira fizikalnu suštinu života u svemiru. U ovoj radionici će biti predstavljena mobilna Android aplikacija koja simulira gravitacijsku silu između dva planeta. Nakon pokretanja aplikacije potrebno je usmjeriti kameru mobilnog uređaja prema printanim markerima kako bi se aktivirali 3D objekti koji predstavljaju planete. Aplikacija omogućuje korisniku da mijenja mase i udaljenost između planeta kako bi na eksperimentalan način otkrio izraz koji definira gravitacijsku silu. Učenici viših razreda srednje škole dobiti će QR kod za preuzimanje aplikacije te printane materijale u koje će se unositi simulirane vrijednosti mase i gravitacijske sile. Cilj radionice je nacrtati grafove ovisnosti F ~ 1/r2, F ~ m1•m2, na eksperimentalan način odrediti univerzalnu gravitacijsku konstantu G te postaviti i razumjeti izraz za silu koji definira opći zakon gravitacije.

Biografija:

Dr. sc. Andrej Vidak

Rođen sam 05.07.1985. godine u Koprivnici, Hrvatska gdje sam pohađao gimnaziju „Fran Galović“ od 2000. - 2004. godine. Nadalje, 2004. upisujem Prirodoslovno matematički fakultet, Fizički odsjek, Zagreb gdje sam 2010. godine diplomirao i stekao titulu Magistra edukacije fizike i informatike (mag. educ. phy. et inf.). Od 2012. sam zaposlen u suradničkom zvanju asistenta te kasnije poslijedoktoranda na zavodu za fiziku Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije. Nadalje, 2015. godine sam upisao poslijediplomski studij na Fizičkom odsjeku Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu na kojem sam 2018. godine stekao titulu doktora prirodnih znanosti iz područja fizike. U fokusu mojih istraživanja nalaze se teme iz edukacijske te atomske i molekularne fizike tj. kvantno mehanički izračuni i primjena naprednih tehnologija u podučavanju fizike (augmented reality, virtual reality, artificial intelligence).