Nejednakost i jezična prava manjinskih zajednica u dominantno anglofonim kontekstima, Voditeljica: izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić

Datum i vrijeme:
petak 6.5.2022., 11:15 - 11:55

Organizator:
Gimnazija Vladimira Nazora, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/II

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
srednja škola

Lokacija:
GVN

Detalji:

U Općoj deklaraciji o ljudskim pravima (UN, 1948) jezik se navodi kao jedna od kategorija na temelju koje se ljudska prava i slobode ne smiju uskraćivati. Pravo na jezik danas se smatra jednim od temeljnih ljudskih prava. Međutim, analiza jezičnih politika izrazito višejezičnih zemalja u kojima je engleski jezik službeni i/ili dominantan otkriva različitosti u mjeri u kojoj takve zemlje pokazuju asimilacijske tendencije. U ovoj radionici će biti riječi o načinima i mjerama osiguravanja prava na uporabu materinjeg jezika authohtonim i migrantskim zajednicama u dominantno anglofonim kontekstima.

Biografija:

Izv. prof. dr. sc. Sanja Škifić zaposlena je na Odjelu za anglistiku Sveučilišta u Zadru kao izvanredna profesorica, na kojem trenutno obnaša funkciju zamjenice pročelnika Odjela. Na Odjelu za anglistiku izvodi nastavu na preddiplomskom i diplomskom studiju iz sljedećih kolegija: Uvod u sintaksu, Semantika, Sociolingvistika, Pragmalingvistika te Jezična politika i jezično planiranje. U svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se prvenstveno nizom sociolingvističkih pitanja, poput jezične politike, jezične ideologije te odnosa jezika i identiteta. Članica je Hrvatskoga društva za primijenjenu lingvistiku (HDPL) te Međunarodnoga društva za višejezičnost (IAM – International Association of Multilingualism).