Utjecaj bruto društvenog proizvoda na život u Hrvatskoj, voditelj: izv. prof. dr. sc. Berislav Bolfek

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 11:30 - 12:00
ponedjeljak 2.5.2022., 12:00 - 12:30

Organizator:
Sveučilište u Zadru, Odjel za ekonomiju, Splitska 1, 23000 Zadar

Vrsta događanja:
predavanje

Publika:
studenti

Lokacija:
SOE

Detalji:

U uvodu će biti predstavljene teorijske postavke BDP-a kao što su: definicija, sastavnice koje ulaze u izračun BDP-a, formula za izračunavanje BDP-a, ostali faktori koji utječu na BDP . Nadalje biti će postavljena sljedeća pitanja i dati odgovori: od čega se sastoji hrvatski BDP?, što znači pad odnosno rast BDP-a?, što je BDP po glavi stanovnika? i slično. Zatim će biti navedene institucije koje se bave izračunom BDP-a u Hrvatskoj i inozemstvu i objašnjena njihova uloga u prognoziranju BDP-a. U Hrvatskoj su to: Državni zavod za statistiku, Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija dok su u inozemstvu: Eurostat, Svjetska banka i OECD. Grafički će biti prikazano kretanje BDP-a prije i poslije ulaska Hrvatske u EU, razrađeno po županijama te komparacija s sličnim državama po veličini u EU. Posebno će biti naglašen utjecaj BDP-a na život u Hrvatskoj u smislu komparacije BDP i sljedećih veličina: prosječne plaće, minimalne plaće, nezaposlenosti, inflacije i slično. 

Biografija:

Berislav Bolfek rođen je 1962.  godine u Slavonskom Brodu gdje je završio osnovnu i srednju školu. Nakon toga upisuje Višu komercijalnu školu u Slavonskom Brodu, te diplomira na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Poslije upisuje poslijediplomski znanstveni studij „Upravljanje poduzećem – Management“ na istom fakultetu gdje je stekao naziv magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, polje ekonomije. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku doktorirao je na temu: „Model kontrolinga poslovnog sustava kao podrška odlučivanju u menadžmentu” i stekao akademski naziv doktora znanosti iz područja društvenih znanosti, polje ekonomije, grane organizacije i menadžment.

U radnom odnosu je od 1983. godine, a  najprije se zaposlio u Đuri Đakoviću u Slavonskom Brodu. Nakon toga, radio je u komunalnom gospodarstvu kao član uprave, te u svojstvu rukovoditelja kontrolinga u drvnoj industriji i kao rukovoditelj financija i računovodstva u poljoprivredno prehrambenoj industriji. Od 2007. godine zaposlen je na Veleučilištu u Slavonskom, a u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika za područje društvenih znanosti, polje ekonomije izabran je 2012. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta za područje društvenih znanosti, polje ekonomije, grana organizacija i menadžment izabran je 2013. godine na Odjelu za ekonomiju i turizam, Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli.

Od 2013. godine zaposlen je na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru gdje je izabran u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora za znanstveno područje društvenih znanosti, polje ekonomije. Na Odjelu za ekonomiju obnaša dužnost zamjenika pročelnice dok je prije toga obnašao dužnost šefa Katedre za organizaciju, menadžment i poduzetništvo na istom odjelu. U časopisu „Oeconomica Jadertina“ je izvršni urednik.. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju „Menadžment“ gdje je nositelj sljedećih premeta: Financijski menadžment, Strateški menadžment, Menadžment opskrbnog lanaca i Operacijski menadžment. Član Radne skupine za konkurentnost i industrijski razvoj te razvoj poduzetništva i obrta za izradu Nacionalne razvojne strategije do 2030. godine ustrojene od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

Trenutno sudjeluje na projektu Uspostave visokoobrazovnih standarda zanimanja i kvalifikacija kroz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u polju ekonomije (E4), a čiji je cilj unaprjeđenje kvalitete visokog obrazovanja ekonomista kroz razvoj standarda zanimanja i kvalifikacija u polju ekonomije te unapređenje studijskih programa uz razvoj i korištenje modernih metoda učenja i poučavanja. Na projektu sudjeluju svi Ekonomski fakulteti i odjeli za ekonomiju u Republici Hrvatskoj, a nositelj je Ekonomski fakultet u Splitu. S kolegama izv.prof.dr.sc. Mladenom Rajkom i doc.dr.sc. Ivicom Zdrilićem piše znanstvenu knjigu „Suvremeni trendovi u poduzetništvu“ koja bi trebali biti objavljena ove godine.

U periodu od 2015. do 2016. godine kao koordinator ispred Odjela za ekonomiju Sveučilišta u Zadru sudjelovao je na projektu Usvajanje načela HKO u visokoobrazovnim institucijama u polju ekonomije – Econqual. Na spomenutom projektu sudjelovali su svi Ekonomski fakulteti u Hrvatskoj, a Odjel za ekonomiju bio je zadužen za izradu ishoda učenja na preddiplomskom i diplomskom studiju Poslovne ekonomije. Na Veleučilištu u Slavonskom Brodu od 2010. do 2011. godine sudjelovao je u menadžmentu projekta pod nazivom IPA IV DELTA (Development of Efficient Long-life learning in Tourism and Agriculture). Rezultati ovog projekta bili su izrada programa osposobljavanja za voditelje agroturističkog gospodarstva koji se upisivao i u radne knjižice jer je program bio verificiran pri resornom ministarstvu, te objavljivanje knjige Osnove agroturizma. Od 2004. do 2005. godine sudjelovao je na projektu 20 ključeva koji je u Hrvatskoj provodila tvrtka Deloitte & Touche, a čije je provođenje sufinanciralo Ministarstvo gospodarstva. Na tom projektu je prošao obuku za implementaciju ključeva 1, 2, 3 i 10. Kao vanjski konzultant tvrtke Deloitte & Touche u periodu od 2003. do 2005. godine sudjelovao je na projektu Promocije hrvatskih poduzeća (prehrambena i drvna industrija) koji je financirao USAID. 

 

Martina Maté rođena je 1973. godine u Šibeniku gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, program ekonomskog studija, smjer Financije. Na istom fakultetu kasnije upisuje i poslijediplomski znanstveni studij „Računovodstvo, revizija i financije“ te po završetku istog stiče naziv magistra znanosti iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomije, znanstvene grane računovodstvo.

U radnom je odnosu od 1996. godine. Prvo radno mjesto bilo je u Državnoj Agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (DAB) u Zagrebu gdje se zaposlila kao pripravnica. Tijekom pripravničkog staža prošla je obuku u organizaciji Američke agencije za međunarodni razvoj USAIDA za naprednu superviziju banaka i upravljanje sredstvima i likvidnošću u Hrvatskoj narodnoj banci. Nakon obavljenog pripravničkog staža, radi kao stručni suradnik, a nakon toga i direktor Sektora za osiguranje štednih uloga u DAB-u u vrijeme bankovne krize. Sudjeluje u organizaciji i intenzivnim aktivnostima oko pripreme i provođenja isplate osigurane štednje iz banaka u stečaju i likvidaciji. Sudjelovala je u radnoj skupini Ministarstva financija za pripremu Zakona o osiguranju štednih uloga te u pripremi i izradi zakonske regulative isplate osigurane štednje, kao i internim pravilima i procedurama unutar institucije.  2004. godine iz privatnih razloga seli se u Zadar gdje se zapošljava u Croatia banci d.d., Podružnici u Zadru, gdje radi kao financijski savjetnik za poslovanje s pravnim osobama.

Od 2020.g. zaposlena je kao asistent na Odjelu za ekonomiju Sveučilišta u Zadru. Sudjeluje u nastavi na preddiplomskom i diplomskom studiju Menadžmenta gdje izvodi vježbe na više kolegija: Financijski menadžment, Strateški menadžment, Ekonomija Europske unije, Makroekonomija, Menadžment rizika, Međunarodno poslovanje te Upravljanje kvalitetom.

Tehnički je urednik odjelnog časopisa Oeconomica Jadertina.

Certificirani je  voditelj izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

Stalni je sudski vještak za financije, računovodstvo i bankarstvo.