Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu na sljedećoj poveznici:
> FZ-2022-varazdin-koprivnica.pdf

Voda – ogledalo štetnih tvari u okolišu, Ivana Grčić, Jelena Loborec, Lucija Plantak i Lucija Radetić

Datum i vrijeme:

Organizator:
SNIMKE

Vrsta događanja:
SNIMKA - Prezentacija

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Detalji:
U okviru prezentacije prikazat će se istraživačke aktivnosti projekta „Otpad & Sunce u službi fotokatalitičke razgradnje Mikroonečišćivala“ (OS-Mi) te projekta “Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama”, odnosno utvrđivanja prisutnosti mikroonečišćivala u podzemnim i površinskim vodama. Tijekom prezentacije, naglasit će se proizvodi (lijekovi, hormoni, pesticidi i sl.) koje koristimo kroz različite periode života te sukladno tome kako se ostaci proizvoda, odnosno prisutnost mikroonečišćivala može utvrditi u površinskim i podzemnim vodama.

https://www.youtube.com/watch?v=nAgVQhWb5Yw

Biografija:

doc.dr.sc. Ivana Grčić, diplomirala na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu i doktorirala pod mentorstvom prof.dr.sc. Natalije Koprivanac. Dodatno se usavršavala pod mentorstvom prof. Gianluce Li Pume na Sveučilištu Nottingham, UK. Aktivno je sudjelovala u ukupno 17 projekata (domaćih i međunarodnih) i 3 COST akcije. Nagrađena s 4 nagrade za znanstveni i obrazovni doprinos te 3 zlatne medalje za inovacije. Njezino trenutno istraživanje usmjereno je na utvrđivanje degradacijskih produkata nastalih fotokatalitičkom razgradnjom mikroonečišćivala u uzorcima vode hibridnom Q-TOF (LC/MS) analizom te utvrđivanje onečišćujućih tvari u zraka GC analizom, kao i sintezu nanokompozita. Njezina bibliografija obuhvaća 60 znanstvenih radova, preko 60 sudjelovanja na konferencijama, 1 poglavlje u knjizi, s preko 700 citata.

doc.dr.sc. Jelena Loborec, diplomirala je na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2007. godine, a 2013. godine doktorirala na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer Geološko inženjerstvo – hidrogeologija. Od 2007. godine radi na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za hidrotehniku. Svoj znanstveni interes veže uz zaštitu podzemnih voda, provođenje analiza ranjivosti i rizika od onečišćenja podzemnih voda, implementacija GIS-a u hidrogeološka istraživanja te bioetički aspekt odnosa prema vodama i okolišu općenito. Aktivno sudjeluje kao suradnica na više međunarodnih i domaćih znanstvenih projekata povezanih s istraživanjem kakvoće voda. Uključena je u dva projekta koje financira Europska unija, a izravno su povezani s unaprjeđenje kvalitete na visokom učilištu na kojem radi (Stručna praksa i STEM centar). Recenzentica je za više međunarodnih i domaćih znanstvenih časopisa te konferencija. Aktivno sudjeluje u radu različitih tijela na fakultetu. Članica je Hrvatskog društva za zaštitu voda i potpredsjednica Hrvatskog društva inženjera geotehnike. Dvije godine bila je predsjednica alumni udruge Geotehničkog fakulteta AMAC-GFV.

Lucija Plantak, mag.ing.amb., diplomirala je na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u srpnju 2017. godine pod komentorstvom doc.dr.sc. Bojana Đurina i izv.prof.dr.sc. Sanje Kovač. Završila je diplomski studijski program Inženjerstvo okoliša, smjer Upravljanje vodama. Od 2019. godine zaposlena je kao stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju/administrator na projektu “Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama” na Zavodu za hidrotehniku Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Lucija Plantak je autor i koautor na tridesetak znanstvenih i stručnih radova predstavljenih na različitim konferencijama i časopisima domaćeg i međunarodnog karaktera. Član je Hrvatskog društva za zaštitu voda i Hrvatskog hidrološkog društva. Tijekom studija dodijeljeno joj je nekoliko nagrada: Rektorova nagrada, Sveučilišta u Zagrebu (2015), Brončana medalja i plaketa za inovaciju “The innovative methodology for the sustainable use of water and energy for irrigation”, Međunarodni sajam inovacija ARCA 2016 Zagreb, Dekanova nagrada za izvannastavne aktivnosti kojima je doprinijeto povećanju ugleda Geotehničkog fakulteta za akademsku godinu 2015/2016, Nagrada za izvrsnost Rotary cluba Varaždin za 2016. Godinu, Brončana medalja i plaketa za inovaciju “Model određivanja volumena vodospreme u urbanom vodoopskrbnom sustavu”, Međunarodni sajam inovacija ARCA 2017 Zagreb, Godišnja nagrada Hrvatskih voda za najbolji diplomski rad iz drugih područja koja se odnose na vodno gospodarstvo za rad “Modeliranje režima crpljenja i potrošnje vode u urbanom vodoopskrbnom sustavu” (rujan 2018).

Lucija Radetić, mag.ing.geoing. diplomirala na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu gdje radi kao asistentica i student je doktorskog studija. Svoj prvotni znanstveni interes, gospodarenje otpadom proširila je na primjenu solarne fotokatalize u pročišćavanju vode i zraka te procjenu životnog vijeka proizvoda kao doprinos istraživanju novih najbolje raspoloživih tehnologija. Aktivno se usavršava sudjelovanjem na ljetnim školama i edukacijama. U području primjene solarne fotokatalize, dobitnica je dviju zlatnih medalja za inovacije predstavljene od strane timskog rada na međunarodnom sajmu ARCA te je finalist start-up natjecanja organiziranog od strane međunarodne tvrtke BASF za područje JI Europe. Sudjeluje u nastavi te je aktivni sudionik na projektima OS-Mi (voditeljica doc. Ivana Grčić, Geotehnički fakultet) i NanoPeroPhotoSens (voditeljica dr.sc. Andreja Gajović, Institut Ruđer Bošković). Autor je ili koautor 8 radova objavljenih u časopisima te 7 radova objavljenih u zbornicima skupova.