PRAVO NA ZDRAV ŽIVOT I OKOLIŠ I UTJECAJ KLIMATSKIH PROMJENA NA NJIH, Mislav Barić, Rajko Odobaša, Ana Đanić Čeko, Marijana Šego

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 2.5.2022., 12:00 - 16:00

Organizator:
EKO CENTAR ZLATNA GREDA

Vrsta događanja:
radionica

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija:
EKO CENTAR ZLATNA GREDA

Detalji:

Predstavnik Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek održat će radionicu o uvodu u klimatske promjene i utjecaju posljedica klimatskih promjena na vlažne ekosustave. Fokus radionice bit će na važnosti obnove degradiranih vlažnih staništa, klimatskim i drugim čimbenicima koji su doveli do takvog stanja te predstavljanju aktivnosti projekta Wetland Restore – obnova vlažnih staništa srednjeg Podunavlja.

 

Predstavnici Zelene pravne klinike Pravnog fakulteta Osijek i nositelji izbornog predmeta Pravo okoliša će kroz radionicu ukazati na pravne aspekte prava na zdrav život kao ustavnog, konvencijskog i zakonskog prava u RH. Prikazat će se važni institucionalni mehanizmi odgovorni za strateško planiranje i upravljanje, kao i provedbu europskih i nacionalnih politika vezanih za područje okoliša, zdravlja, klimatskih promjena. Polaznicima radionice ukazat će se na povezanost sustava zaštite okoliša i održivog razvoja, povezanost zaštite okoliša i života, kao i utjecaja klimatskih promjena na njih. Isto tako, istaknut će se kako izazovi ostvarivanja učinkovite zaštite prava na zdrav život i temeljnih ustavnih vrednota očuvanja prirode i čovjekova okoliša, trebaju predstavljati prioritet djelovanja i aktivnosti  brojnih dionika društva i vlasti. Za zdrav okoliš i zdrav život smo svi odgovorni doprinositi.

 

Predstavnica pravobraniteljice za djecu osječke podružnice ukazat će na značaj i važnost ostvarivanja dječjih prava, posebice zajamčenih UN Konvencijom o pravima djeteta obuhvaća i  pravo djeteta na odrastanje u zdravom okolišu te obvezu države osigurati djetetu pravo na uživanje najviše moguće razine zdravlja, što obuhvaća i pravo na zdrav okoliš i zdrav život. Klimatske promjene  i onečišćenje okoliša i prirode najveći su izazovi za čovječanstvo. Globalni pokret i danas aktivno djeluje te upozorava na obvezu odraslih da im se osigura život u zdravijem, ravnopravnijem i zelenijem svijetu.

Biografija:

Mislav Barić, mag. geogr.

Udruga za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek, projektni asistent

E-mail: mislav@zeleni-osijek.hr

Tel: 091/150-1656

 

Mislav Barić diplomirani je magistar geografije sa završenim diplomskim sveučilišnim smjerom Prostorno planiranje i regionalni razvoj u sklopu Prirodoslovno – matematičkog fakulteta u Zagrebu. Nakon polaganja certificiranog tečaja za izradu i provedbe projekata financiranih iz fondova Europske unije, posjeduje radno iskustvo sudjelovanja u provedbi i vođenju međunarodnih projekata, s posebnim fokusom na održivi razvoj, izvaninstitucionalno obrazovanje i zaštitu okoliša u sektoru civilnog društva.

Od 2020. zaposlen je u Udruzi za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek te sudjeluje u provedbi projekata vezanih uz obnovu vlažnih staništa i ublažavanje posljedica klimatskih promjena, edukacijskim aktivnostima u tematskom području održivog razvoja namijenjenih djeci i mladima, istraživanju javnih politika i provedbi dijaloga vezanih uz obnovljive izvore energije, gospodarenje otpadom i vodne usluge. Sudjeluje u vođenju i organizaciji javnih predavanja, radionica i javnih događanja u području zaštite prirode i okoliša. Voditelj je programa Zeleni telefon, sustava namijenjenog građanima u svrhu koordinacije prema nadležnim tijelima i otklanjanja uočenih nedostataka i problema u okolišu.

 

Prof. dr. sc. Rajko Odobaša, Pravni fakultet Osijek, voditelj Zelene pravne klinike rodobasa@pravos.hr

 

Rajko Odobaša rođen je 26. 11. 1960. u Osijeku gdje završava osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu Osijek diplomirao je u rujnu 1984.. Na pravnom fakultetu u Osijeku zaposlen je od prosinca 1984.. Poslijediplomski magistarski studij završio je 1989. na Pravnom fakultetu u Zagrebu, a doktorat znanosti obranio je 2005. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U oba slučaja mentor mu je bio akademik Adolf Dragičević. Nakon izbora u zvanje docenta i izvanrednog profesora 2019., izabran je za redovitog profesora za polje ekonomija.  Na stručnom i diplomskom studiju na Pravnom fakultetu Osijek trenutno predaje predmete: Politička ekonomija, Ekonomska politika, Okoliš i održivi razvoj, Pravo okoliša, Pravo na hranu, a na poslijediplomskom specijalističkom studiju Ljudska prava predaje predmete Ljudska prava i globalizacija i Problem siromaštva i ljudska prava.  Nastavnik je i na Poslijediplomskom sveučilišnom (doktorskom) studiju Pravo.

Trenutno je voditelj Zelene pravne klinike Pravnog fakulteta Osijek. Mentor je brojnim studentima na završnim, diplomskim i poslijediplomskim završnim radovima. Uključen je u rad brojnih raznih povjerenstva i radnih skupina fakulteta kao predsjednik ili član. Nositelj je internog znanstvenoistraživačkog projekta kojim se istražuje raširenost prehrambene nesigurnosti u RH i adekvatnost mjera za suzbijanje i smanjivanje prehrambene nesigurnosti. Član je Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS).

 

Doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko, Pravni fakultet Osijek, zamjenica voditelja Zelene pravne klinike adjanic@pravos.hr

 

Ana Đanić Čeko rođena je 27. veljače 1985. u Našicama, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Pravnom fakultetu Osijek diplomirala u listopadu 2008. U suradničko zvanje asistenta na Katedri upravnih znanosti Pravnog fakulteta Osijek izabrana je prosincu 2008. na predmetu Upravno pravo. Poslijediplomski sveučilišni doktorski studij iz pravnih znanosti, smjer: javno pravo i javna uprava završila je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2016. obranivši doktorsku disertaciju na temu "Žalba u upravnom sporu u hrvatskom i poredbenom pravu". U zvanje poslijedoktorandice izabrana je 2016. te docentice 2018.

2012. završila je pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu na Učiteljskom fakultetu u Osijeku. Tajnica je Alumni kluba Pravnog fakulteta Osijek te članica Upravnog odbora Alumni kluba. Zamjenica je voditelja Zelene pravne klinike Pravnog fakulteta Osijek. Mentorica je generacije studentima prve godine Stručnog upravnog studija. Predaje na većini studijskih programa PRAVOS-a. Uključena je u rad raznih povjerenstva i radnih skupina fakulteta kao predsjednica ili članica te Odbora za kvalitetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku. Članica je projektnih timova stručnih i znanstvenih projekata te voditeljica internog projekta PRAVOS-a, koordinatorica projektnog tima PRAVOS u projektu Providentia Studiorum Iuris, Unapređenje kvalitete studiranja na pravnim fakultetima u Hrvatskoj. Kao vanjska suradnica i nositeljica predmeta, predaje na Veleučilištu „L. Ružička“ u Vukovaru i Veleučilištu u Požegi.

Dobitnica je nagrade 'Eugen Pusić' za najbolji rad u kategoriji mladih znanstvenika u 2020. godini za drugi najbolji rad pod naslovom „Prikaz povijesno-pravnog razvoja pravne zaštite putem žalbe u upravnom sporu u Hrvatskoj.“ Dobitnica je Zelene povelje Osječko-baranjske županije za 2021.

Članica je Instituta za javnu upravu (IJU), Hrvatskog instituta za lokalnu samoupravu (HILS), vanjska suradnica Akademije pravnih znanosti Hrvatske.

 

Marijana Šego, mag. iur, savjetnica pravobraniteljice za djecu marijana.sego@dijete.hr

 

Nakon završenog Pravnog fakulteta u Osijeku radila je na Općinskom sudu u Osijeku kao sudski savjetnik te položila pravosudni ispit. Trenutno je zaposlena kao savjetnica pravobraniteljice za djecu za zaštitu ekonomskih prava djece, zaštitu okoliša i sigurnosti djece. Polaznica je doktorskog studija Pravnog fakultet Osijek, građanskopravni i obiteljski modul. Autorica je nekoliko radova koji se bave zaštitom i ostvarivanjem dječjih prava i promicanje prava djece. Sudjelovala je u znanstveno- istraživačkim projektima vezanim za primjenu Uredbi EU iz područja obiteljskog prava i prekogranične suradnje. Kao vanjski suradnik-predaje na Veleučilištu „L. Ružička“ u Vukovaru.