Putovanje kapljice vode,
voditeljice: Dragana Dogančić, Anita Ptiček Siročić i Lucija Plantak

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 10:00 - 11:00

Organizator:
Geotehnički fakultet, Hallerova aleja 7, Varaždin

Vrsta događanja:
Predavanje s pokusima

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
Prostor Fakulteta i otvoreni prostor ispred Fakulteta

Detalji:

Radionica će prikazati životni ciklus jedne kapljice vode. Kako voda u prirodi neprestano kruži, njeno putovanje biva sve interesantnije te ona nailazi na mnoge prepreke, no uvijek nađe lakši put da ciklus neprestano i dalje kruži. Sunčeva toplina uzrokuje otapanje ledenjaka i snijega, a ta otopljena voda odlazi u oceane, jezera i potoke. Voda također ulazi u tlo gdje čini podzemnu vodu koju pijemo te služi biljkama u rastu i razvoju.

Snijeg koji pada na ledenjak tijekom zimskih mjeseci obično zamjenjuje vodu koja se ljeti topi. Postoje dva načina kako voda odlazi u atmosferu:

Toplina sa Sunca uzrokuje isparavanje vode iz oceana, jezera i potoka. Isparavanje se događa kada se tekuća voda na površini Zemlje pretvori u vodenu paru u našoj atmosferi.

Voda iz biljaka i drveća također ulazi u atmosferu. To se naziva transpiracija.

Topla vodena para diže se kroz Zemljinu atmosferu, gdje se hladi i stvara oblake u procesu koji se naziva kondenzacija. Iz oblaka voda se vraća na Zemlju u obliku kiše, snijega, tuče – jednom riječju, oborinama. Kiša i snijeg zatim pune jezera i potoke, a proces kruženja započinje ispočetka. Pri takvom kruženju ukupna količina vode na Zemlji ostaje nepromijenjena.

Predavanje ima za cilj približiti proces kruženja vode u prirodi djeci nižih razreda osnovne škole kroz niz laboratorijskih pokusa prilagođenih dobi sudionika. Odabrani pokusi imaju za svrhu pojasniti i prikazati svaki pojedini dio ciklusa kruženja vode u prirodi, od isparavanja sa površine oceana i transpiracije pa do formiranja oblaka i nastanka oborina. Osim toga, sudionicima će se pokazati što se događa sa oborinama kada dospiju na površinu zemlje, kroz pokuse o infiltraciji, ulozi biljnog pokrova na kretanje vode te eroziji vodom. Sve navedeno će se obuhvatiti pokusima, koji će na jednostavan način djeci približiti kruženje vode u prirodi i objasniti utjecaj klimatskih promjena na putovanje kapljice vode. Navedeno ima cilj potaknuti kod djece razmišljanje o očuvanju vodnih resursa i važnosti održivog korištenja.

Biografija:

Dragana Dogančić

Diplomirala je na Geološkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, smjer mineralogija-petrologija 17. srpnja 2006. pod mentorstvom prof. dr. sc. Ladislava A. Palinkaša. Doktorirala je na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 21. srpnja 2017. godine pod mentorstvom prof. dr. sc. Andree Bačani i prof. dr. sc. Sanje Kapelj.

Od 2008. godine zaposlena je kao stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju na Zavodu za hidrotehniku Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Dr. sc. Dragana Dogančić s nastavnom aktivnošću započela je akademske godine 2008./2009. kao stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na preddiplomskom studiju izvodi auditorne vježbe iz kolegija Geologija I, Geologija II, Uvod u geokemiju okoliša te laboratorijske vježbe iz kolegija Kemijski praktikum i Analitička kemija okoliša. Na diplomskom studiju izvodi vježbe iz kolegija Hidrotermalna ležišta, Geokemija tla, Hidrogeokemija te Monitoring podzemnih voda. Kao neposredni voditelj sudjelovala je u izradi nekoliko završnih i diplomskih radova.

Sudjelovala je kao suradnik na nekoliko znanstvenih i stručnih projekata iz polja geologije, hidrogeokemije i geološkog inženjerstva. Također je aktivno sudjelovala na nekoliko domaćih i međunarodnih skupova i konferencija iz područja kemije, kemijske tehnologije, geološkog inženjerstva te hidrogeologije.

Osim nastavne aktivnosti, dr. sc. Dragana Dogančić kao djelatnik Laboratorija za geokemiju okoliša ima dugogodišnje iskustvo u pripremi i analizi realnih uzoraka vode, tla, sedimenata, biljnog materijala te otpada u skladu sa dobrom laboratorijskom praksom, standardnim analitičkim metodama i uz stalnu kontrolu kvalitete analitičkih postupaka za ispitivanje u svrhu poboljšanja kvalitete analitičkih procesa i učinkovitosti rada. Za potrebe rada u suvremenom analitičkom laboratoriju te unapređenja metoda ispitivanja i uvođenja novih analitičkih uređaja i metoda, dr. sc. Dragana Dogančić se dodatno educirala pohađajući stručne radionice i tečajeve.

 

Anita Ptiček Siročić

Diplomirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 20. lipnja 2001. pod mentorstvom prof. dr. sc. Jasenke Jelenčić te doktorirala na istom fakultetu 20. prosinca 2006. pod mentorstvom prof. dr. sc. Zlate Hrnjak Murgić. 2002. zapošljava se kao znanstveni novak na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za polimerno inženjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju. Od 1. listopada 2013. godine zaposlena je na Zavodu hidrotehniku na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je kolegija   na preddiplomskom studiju: Kemijski praktikum, Analitička kemija okoliša, Metode analize polimera u industriji i okolišu, Osnove organske i anorganske tehnologije metode; na diplomskom studiju: Upravljanje kakvoćom voda., a na doktorskom studiju: Recikliranje i zbrinjavanje polimera. Izv.prof. Anita Ptiček Siročić aktivno je sudjelovala kao suradnica u 1 međunarodnom projektu, 9 domaćih znanstvenih projekata financiranih od strane MZOS-a i 2 tehnologijska projekta.

Izv. prof. Anita Ptiček Siročić koautorica je znanstvene knjige „Nanoparticles in Active Polymer Food Packaging“, objavila je 25 znanstvenih radova u časopisima koji su referirani u svjetskim bazama CC, SCI i SCI-Expanded te 8 radova u časopisima citiranim u sekundarnim publikacijama. Objavila je 10 recenziranih radova u zbornicima međunarodnih skupova i 5 radova u zbornicima domaćih znanstvenih skupova. Sudjelovala je s 37 priopćenja na međunarodnim znanstvenim skupovima i s 19 priopćenja na domaćim znanstvenim skupovima. Članica je uredničkog odbora 3 inozemna časopisa te 1 domaćeg.

Recenzentica je za 18 međunarodnih znanstvenih časopisa te 2 domaća časopisa. Dobitnica je 3 priznanja Geotehničkog fakulteta za znanstvena postignuća i uključivanje studenata u znanstveni rad te dobitnica brončane medalje za inovaciju na 15. međunarodnoj izložbi inovacija ARCA 2017, listopad 2017. Sudjelovala je u izradi brojnih ekspertiza, analiza  i elaborata za potrebe industrije i poduzetništva, u radu stručne skupine Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo DZNM/TO 531: Plastika i guma (do svibnja 2010.). Sudjelovala je u pripremi dokumentacije za akreditaciju Laboratorija za geokemiju okoliša Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2013. obavlja funkciju zamjenice voditeljice Laboratorija za geokemiju okoliša, a od 2016. godine preuzima voditeljstvo laboratorija. Bila je članica projektnog tima za izradu kurikuluma fakultativne nastave za matematiku i prirodoslovlje (predmet „Farmacija i botanika“) Projekta Europske unije „Ulaganje u budućnost“, Projekt „ČISTA PETICA“, financiranog od strane Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, 2016. Članica je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa (HDKI), Društva prijatelja kemijsko tehnološkog studija (AMACIZ) i CROLAB-a.

 

Lucija Plantak

Lucija Plantak, mag.ing.amb., diplomirala je na Geotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, u srpnju 2017. godine pod komentorstvom doc.dr.sc. Bojana Đurina i izv.prof.dr.sc. Sanje Kovač. Završila je diplomski studijski program Inženjerstvo okoliša, smjer Upravljanje vodama.

Od 2019. godine zaposlena je kao stručni suradnik u znanosti i visokom obrazovanju/administrator na projektu “Upravljanje krškim priobalnim vodonosnicima ugroženima klimatskim promjenama” na Zavodu za hidrotehniku Geotehničkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Lucija Plantak je autor i koautor na tridesetak znanstvenih i stručnih radova predstavljenih na različitim konferencijama i časopisima domaćeg i međunarodnog karaktera.

Član je Hrvatskog društva za zaštitu voda i Hrvatskog hidrološkog društva.

Tijekom studija dodijeljeno joj je nekoliko nagrada: Rektorova nagrada, Sveučilišta u Zagrebu (2015), Brončana medalja i plaketa za inovaciju “The innovative methodology for the sustainable use of water and enetgy for irrigation”, Međunarodni sajam inovacija ARCA 2016 Zagreb, Dekanova nagrada za izvannastavne aktivnosti kojima je doprinijeto povećanju ugleda Geotehničkog fakulteta za akademsku godinu 2015/2016, Nagrada za izvrsnost Rotary cluba Varaždin za 2016. Godinu, Brončana medalja i plaketa za inovaciju “Model određivanja volumena vodospreme u urbanom vodoopskrbnom sustavu”, Međunarodni sajam inovacija ARCA 2017 Zagreb, Godišnja nagrada Hrvatskih voda za najbolji diplomski rad iz drugih područja koja se odnose na vodno gospodarstvo za rad “Modeliranje režima crpljenja i potrošnje vode u urbanom vodoopskrbnom sustavu” (rujan 2018).