Dević, Anja:
Kultura odijevanja

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 8:00 - 0:00

Organizator:
Medicinska škola Pula, Zagrebačka ulica 30, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Detalji:

Kroz kratko uvodno predavanje i izložbene materijale učenicima bi se prikazala kultura odijevanja u zdravstvu. Pokazale bi se različite uniforme ovisno o zdravstvenoj profesiji, ukazalo bi se na važnost urednosti kose, noktiju kao i odsustvo nakita i satova koje vrijedi za zdravstvene radnike koji rade u izravnom  kontaktu s bolesnikom. Prikazao bi se pozitivan i negativan primjer kulture odijevanja te bi se organizirala kratka anketa i diskusija o tetovažama u zdravstvu.

Prezentaciju možete odgledati na linku: prezentacija

Biografija:

Anja Dević završila je srednju Medicinsku školu Pula 2005. godine. Godine 2007. zapošljava se u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući „Zlatne ruke” gdje radi do 2012. godine nakon čega se zapošljava u Domu za starije i nemoćne „Alfredo Štiglić” na odjelu za demencije gdje je zaposlena do 2013. godine nakon čega počinje raditi kao nastavnica strukovnih predmeta u Medicinskoj školi Pula. U isto vrijeme upisuje program stjecanja pedagoških kompetencija pri Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. Uz rad 2010. godine upisuje stručni studij sestrinstva pri Medicinskom fakultetu u Rijeci koji završava 2013. godine, a 2017. upisuje diplomski studij Menadžment u sestrinstvu na Fakultetu zdravstvenih studija u Rijeci koji završava 2019. Od rujna 2013. godine zaposlena je u Medicinskoj školi Pula.