Maretić, Mauro; Krelja, Tino:
Metalni nakit

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:45 - 0:00

Organizator:
Tehnička škola Pula, Jurja Cvečića 7, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
2., 3. i 4. razred srednje škole

Lokacija:
on-line (Teams platforma)

Detalji:

Nakit ima estetsku i umjetničku vrijednost. Vrijednost je nakita u materijalu iz kojeg je izrađen, te u obradama koje su korištene. Koje će se obrade koristiti, ovisi o samim svojstvima materijala. U ovom radu naglasak će biti na svojstvima metala koji se koriste u izradi nakita, te tehnologijama koje se primjenjuju na osnovu tih svojstava.

Poveznica za predavanje: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ac3687d981b32477fb239d0fa48b75422%40thread.tacv2/Op%25C4%2587enito?groupId=42c9a8ed-d061-4562-82f1-305d30acb3ee&tenantId=9b5af216-c634-4b80-ab02-0c9a3d029091

Biografija:

Mauro Maretić rođen je 1967. godine u Puli. Srednju Tehničku školu u Puli završio je1986. godine. Na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci diplomirao je 1996. godine te se zapošljava u Tehničkoj školi Pula. 2005. i 2006. godine radio je kao vanjski suradnik u obrazovanju odraslih. Od kolovoza 2005. vanjski je suradnik Visoke tehničke škole u Puli. 2017. godine na Tehničkom fakultetu u Rijeci  završio je doktorski studij, modul Proizvodno strojarstvo. Sudionik je izrade kurikuluma za predmet Pametne kuće te je sudjelovao u projektima Optimisation and Modelling of Thermal Processes of Materials i Računalno optimiranje parametara termalnih procesa obrade metala. Od 2019. godine izabran je u nastavno zvanje mentora.