Ružić, Erik:
Kultura, komunikacija i marketing

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 0:00 - 0:00

Organizator:
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Preradovićeva 1, Pula

Vrsta događanja:
Predavanje

Detalji:

Kultura i znanost marketinga snažno su isprepletene. Naime, u središtu marketinga nalazi se korisnik na čije navike, ponašanje, preferencije i slično, snažno utječe kultura. U svim marketinškim aktivnostima valja voditi računa o specifičnostima kulture pojedinih zemalja odnosno segmenata kupaca, te potom prilagođavati sve elemente marketinga. Posebno je važno poznavati specifičnosti komunikacije unutar pojedinih kultura, prije svega kako bi se u izravnom kontaktu pravilno tumačili verbalni i neverbalni znakovi, ali isto tako kako bi marketinška komunikacija u potpunosti  bila u funkciji ostvarenja ciljeva država i kompanija.

Tijekom predavanja na gornju temu, prezentirali bi se primjeri iz prakse te tumačila povezanost kulture i znanosti marketinga i to prvenstveno putem elementa komunikacije. 

Biografija:

Erik Ružić nastavnik je na Katedri za marketing. Nositelj je niza kolegija iz područja marketinga na svim razinama studija. Autor više znanstvenih članaka. Područje interesa: prodaja, usluživanje i interni marketing.