Tjelovježba kao najbolja transformativna stvar za mozak,
predavači: Meri Reili, Ivan Veber i Marinko Žulj

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Studij fizioterapije u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A, dvorište fakulteta

Detalji:

Tjelesna i zdravstvena kultura dio je odgojno – obrazovnih ustanova i njezin sadržaj provodi se na području cijele Republike Hrvatske. Kao temelj zdravlja cijele populacije, svoj cilj pronalazi u stvaranju vještina i navika koji pozitivno utječu na zdravlje te vođenju kvalitetnog i aktivnog života pojedinca. Postavlja se pitanje, zašto uz sav dobiveni sadržaj i dalje se ljudi prepuštaju sedentarnom načinu života i oboljenjima koje ono nosi sa sobom? Kardiovaskularne bolesti kao vodeći uzrok smrtnosti u RH predstavljaju važan javnozdravstveni problem, a dodatna edukacija o zdravstvenoj kulturi i načinima prevencije, mali je pomak k velikom rješavanju ovog problema. Cilj predavanja je predstaviti pojmove tjelesne aktivnosti i tjelesnog vježbanja i objasniti njezine dugoročne prednosti na zdravlje cijeloga tijela. Fizičko zdravlje je od iznimne važnosti, ali njezina prava moć pronalazi se upravo u akutnim učincima koje ima na mozak od molekularnog do trenutnog utjecaja na ponašanje i usredotočenost. Cilj je razumjeti kako svakodnevnom tjelovježbom možemo stvoriti dugotrajne i dugoročne dobrobiti za mozak i utjecati na kasnije ublažavanje kardiovaskularnih simptoma i neurodegenerativnih bolesti povezanih sa starenjem.

Biografija:

Meri Reili - studentica 1. godine diplomskog studija Fizioterapije u Orahovici, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Meri Reili, rođena 12.9.1997. u Virovitici. Pohađala je Osnovnu školu Josipa Kozarca u Slatini. Školovanje nastavlja u Pakracu u Srednjoj školi Pakrac za smjer fizioterapeutski tehničar. Stručnu praksu odrađivala je u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Lipik. 2016. godine upisuje prvu godinu sveučilišnog preddiplomskog studija smjer Fizioterapija na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, u lipnju 2019. je obranila završni rad i stekla naziv prvostupnica fizioterapije. Tijekom preddiplomskog studija, dvije godine uzastopno sudjeluje u Festivalu znanosti, te u lipnju 2019. sudjeluje na 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences u Istanbulu kao autor radova Physical activity as everyday prevention of hypertension i Ergometic stress test as part of cardiac rehabilitation. 2017. – 2019. Predstavnica Studentskog zbora i član Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a od 2019. član u Odboru za nastavu i studente Fakulteta. Sada je studentica prve godine diplomskog studija smjer Fizioterapija u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo. Svoj doprinos nastavlja u studenom 2019. na IV Studentskom kongresu „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ s radom Prehrana u odnosu na upalne bolesti crijeva pod mentorstvom Marinka Žulja, dr. med.

 

Ivan Veber - student 1. godine diplomskog studija Fizioterapije u Orahovici, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Ivan Veber rođen je 06.05.1997. godine u Osijeku. Od 2012. do 2016. pohađao je Opću gimnaziju u Srednjoj školi Valpovo, Valpovo. 2016. godine upisao se na Sveučilišni preddiplomski studij Fizioterapija u Orahovici. 2017. – 2018. Studentski pravobranitelj na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2017. – 2019. Član Fakultetskog vijeća Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2018. – 2019. Član Etičkog povjerenstva na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 2018. i 2019. Sudjelovao na Festivalu znanosti u organizaciji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. 2019. sudjeluje na 2nd International Hippocrates Congress on Medical and Health Sciences u Istanbulu kao autor radova Physical activity as everyday prevention of hypertension i Ergometic stress test as part of cardiac rehabilitation. Iste godine sudjeluje na IV Studentskom kongresu „HRANA-ISHRANA-ZDRAVLJE“ u Sarajevu s radom Prehrana u odnosu na upalne bolesti crijeva. Student je prve godine diplomskog studija smjer Fizioterapija u Orahovici na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo.

 

Marinko Žulj, dr.med. - viši stručni suradnik, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

Marinko Žulj, dr. med. od 2017. godine radi kao viši stručni suradnik na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dok je prethodno radio od 2011. godine kao stručni suradnik na Medicinskom fakultetu Osijek. Voditelj je Kabineta vještina i član je Katedre za kliničku medicinu. Student je doktorskog studija Biomedicina i zdravstvo pri Mefos-u, te trenutno radi na pisanju doktorske disertacije. Specijalizant je pete godine uže specijalizacije kardiologija za Fdmz. Na Fdmz-u sudjeluje u izvođenju nastave iz više kliničkih kolegija s područja interne i urgentne medicine na Sveučilišnom integriranom preddiplomskom i diplomskom studiju dentalne medicine, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju fizioterapije, Sveučilišnom preddiplomskom i diplomskom studiju sestrinstva,  Sveučilišnom preddiplomskom studiju dentalne higijene. Na Fdmz je bio mentor kandidatima 15 završnih radova koje su kandidati uspješno obranili. Na Veleučilištu Lavoslav Ružička Vukovar od 2013. godine radi kao predavač na kolegijima Klinička medicina II i Klinička medicina III na Stručnom studiju fizioterapije. Bavi se i znanstvenim radom, te je dosad kao autor i koautor objavio preko 35 znanstvenih publikacija. Na nivou Sveučilišta sudjelovao je kao istraživač u jednom projektu koji je završio, te na jednom koji još traje.