Organizacijska kultura – činitelj uspješnosti ili …???,
voditeljica: Ljubica Ranogajec, suradnici: Krunoslav Zmaić, Jadranka Deže, Ružica Lončarić, Tihana Sudarić, Snježana Tolić, Ana Crnčan, Jelena Kristić, Zrinka Tolušić, Sanja Jelić Milković, Olgica Klepač i David Kranjac

Datum i vrijeme:
petak 14.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, multimedijski atrij

Detalji:

Organizacijska kultura ili kultura poduzeća podrazumijeva osobnost organizacije te sustav vrijednosti i običaja u poduzeću. To je ozračje koje je posljedica utjecaja zaposlenika iz prošlosti i sadašnjosti te šireg i užeg okruženja poduzeća koje djeluje na ponašanje ljudi u organizaciji.

Izražava specifičan način ponašanja i stil života organizacije (zaposlenima ukazuje na to kakvo se ponašanje od njih očekuje i vrednuje u poduzeću, a kakvo je neprihvatljivo).

Kultura organizacije postoji na dvije razine: vidljivoj i nevidljivoj. U

 vidljivu razinu spadaju: statusni simboli, ceremonije, rituali, žargon, dok nevidljiva razina obuhvaća vrijednosti, norme, stavove i uvjerenja zaposlenika.

Menadžeri uvelike utječu na stvaranje klime, a time i kulture u poduzeću. Njihove vrijednosti utječu na usmjeravanje organizacije i ponašanje zaposlenih pri postizanju ciljeva poduzeća. Stoga je menadžment poduzeća odgovoran za uspostavu organizacijske kulture i njezino održavanje.

Organizacijska kultura utječe na učinkovitost organizacije i na način obavljanja poduzetničko-menadžerske funkcije, odnosno to je „ono“ što razlikuje jednu organizaciju od druge.

Biografija:

Prof.dr.sc. Ljubica Ranogajec, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Ljubica Ranogajec, rođena je 29. 3. 1961. godine u Tolisi, BiH. Poljoprivredni fakultet u Osijeku upisala 1980. a diplomirala 1985. Od 1989. zaposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek kao pripravnik, a od 1997. kao asistent.

Magistarski rad naslova „Analitičke kalkulacije u rješavanju organizacijsko-ekonomskih problema u biljnoj proizvodnji“ obranila je 1997. godine i stekla akademski stupanj magistra društvenih znanosti. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Obračun troškova na temelju aktivnosti u funkciji konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje“ obranila je na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 2006.

Sudionik je brojnih kongresa i simpozija. Objavila je preko 90 znanstvenih radova.

 

 

Prof.dr.sc. Krunoslav Zmaić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođen je 02.03.1974.godine u Kirchenu, Njemačka. Redoviti je profesor u trajnom zvanju i dekan na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Završio je Poljoprivredni fakultet, a magistrirao i doktorirao na Ekonomskom fakultetu Osijek. Njegovo područje istraživanja je proučavanje utjecaja na razvoj poljoprivrede na transformaciju hrvatske poljoprivrede primjenom PAM i DCR metoda u analizi konkurentnosti različitih poljoprivrednih sustava. Ima 20 godina iskustva kao voditelj ili istraživač u nacionalnim i međunarodnim projektima. Znanstveno područje su društvene znanosti, ekonomija, agroekonomija. Autor je više od 80 znanstvenih radova prezentiranih na skupovima i objavljenih u zbornicima skupova.

 

Prof.dr.sc Jadranka Deže, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 8. lipnja 1964. godine u Osijeku, Republika Hrvatska. Zaposlena je na Fakultetu za agrobiotehničke znanosti Osijek, Katedri za management i financije od 1989. godine. Izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovite profesorice iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane organizacija i menadžment potvrđen je 2018. godine. Kao rezultat dosadašnjeg znanstvenog rada objavljen je 31 rad iz znanstvenog područja društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija i to: 19 radova iz skupine a1, 12 radova iz a2 skupine te 47 ostalih radova. Istraživački i stručni rad usmjeren je doprinosu znanstvenoj grani organizacije i menadžmenta te poticanju poduzetničke aktivnosti u agraru.

 

Prof.dr.sc. Ružica Lončarić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 29.10.1970. u Osijeku. Zaposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od 1997. godine gdje sudjeluje u izvođenju nastave na modulima agroekonomske grupe predmeta te u izvođenju nastave na poslijediplomskom specijalističkom studiju matičnog fakulteta Upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom, na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Održiva i ekološka poljoprivreda Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima te na doktorskom studiju Agroekonomika. Trenutno je predstojnica Zavoda za bioekonomiju i ruralni razvoj. Od 2012.-2014. godine bila je predsjednice Hrvatskog agroekonomskog društva. Od 2010. godine glavna je urednica časopisa Agroeconomia Croatica. Kao autor i koautor objavila je 70-tak znanstvenih radova, te je sudjelovala na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata.

 

Izv.prof.dr.sc. Tihana Sudarić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 17.7.1974. godine u Osijeku. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Ekonomskom fakultetu Osijek. Područje interesa joj je makroekonomija, agrarna i ruralna politika, održivi ruralni razvoj kao interesna povezivanja u ruralnom prostoru. Područje njezina istraživanja je proučavanje diverzifikacije u ruralnim područjima povezanih sa zadrugama. Ima 15 godina iskustva kao istraživač u nacionalnim međunarodnim projektima. Područje istraživanja u tim projektima bilo je analiza društveno-ekonomskog stanja u ruralnim područjima i diverzifikacija poljoprivrednih gospodarstava. Autorica je više od 60 znanstvenih radova prezentiranih na znanstvenim skupovima i objavljena u zbornicima skupova.

 

Izv.prof.dr.sc. Snježana Tolić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 10. kolovoza 1961. u Našicama. Završila je Poljoprivredni fakultetu u Osijeku, magistrirala 1998., a doktorirala 2007. godine na Ekonomskom fakultetu Osijek. Od 1988. radi na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Sudjeluje u izvođenju nastave iz agroekonomske grupe predmeta. Istražuje pitanja lokalnog, ruralnog i regionalnog razvoja i povezivanja javnog i civilnog sektora u kreiranju poduzetničke infrastrukture. Bila je voditelj i suradnik brojnih istraživačkih-razvojnih projekata razvoja novih organizacijskih struktura (LEADER i LAG-ovi), ekološke poljoprivrede, edukacijske razine za upravljanje projektima i povezivanje malih poljoprivrednih gospodarstava. Dopredsjednica je Leader mreže Hrvatske. Objavila je više od 70 znanstvenih i stručnih radova.

 

Dr.sc. Ana Crnčan, poslijedoktorand, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 17. rujna 1984. god. u Našicama. Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 2016. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju „Agroekonomika” na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Od kraja 2008. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku, a od 2016. godine na mjestu poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave na modulima Troškovi i kalkulacije u poljoprivredi, Računovodstvo u poljoprivredi, Upravljanje troškovima i Osnove računovodstva u poljoprivredi. Kao autor ili koautor objavila je 30 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

Dr.sc. Jelena Kristić, poslijedoktorand, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 19. prosinca 1979. godine u Osijeku gdje je završila osnovno i srednje školovanje. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Doktorirala je 2016. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, poslijediplomski doktorski studij „Agroekonomika”, na temu „Primjena modela upravljanja kvalitetom (TQM) u povećanju konkurentnosti poljoprivrednih subjekata”. Od 2008. godine je zaposlena na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku kao asistent na Zavodu za agroekonomiku, a od 2016. godine na mjestu poslijedoktoranda. Sudjeluje u izvođenju nastave na modulima Agrobiznis management, Planiranje u poljoprivredi, Agrarno poduzetništvo, Seoski turizam, Poduzetnički menadžment, Agrarno poduzetništvo – praksa i Poduzetničke vještine.

 

Dr.sc. Zrinka Tolušić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 28. ožujka 1990. godine u Osijeku. 2012. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka agronomije (univ.bacc.agr.), a 2014. akademski naziv magistra inženjerka agroekonomike (mag.ing.agr.). 2015. godine završava poslijediplomski specijalistički studij „Marketing posebnih područja“, a 2019. godine završava poslijediplomski doktorski studij „Management“ na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. U ožujku 2015. godine primljena je na radno mjesto stručni suradnik na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek pri Katedri za Marketing i istraživanje tržišta. Kao autor ili koautor objavila je 20  znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

Sanja Jelić Milković, mag.ing.agr., Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 11. siječnja 1989. godine u Osijeku. 2011. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka agronomije (univ.bacc.agr.). Diplomirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, na smjeru "Agroekonomika" 2013. godine, te na smjeru "Biljna proizvodnja"  2015. godine. Studentica je poslijediplomskog doktorskog studija "Agroekonomika" na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Od 2017. godine je zaposlena na Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek na radnom mjestu asistenta na Zavodu za bioekonomiju i ruralni razvoj pri Katedri za Marketing i istraživanje tržišta. Kao autor ili koautor objavila je 20 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih skupova.

 

Olgica Klepač, dipl. Soc., Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođena je 10. ožujka 1982. godine u Virovitici. Zvanje diplomirane sociologinje i profesorice sociologije stekla je 2006. godine na Odsjeku za sociologiju Filozofskoga fakulteta u Zagrebu gdje je apsolventica doktorskog studija sociologije. Radila je na Odsjeku za kulturalne studije u Rijeci (2008.-2012.), na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu (2013.-2016.), te na Agronomskom fakultetu u Zagrebu (2017-.2018). Od 2019. godine je asistent Zavoda za bioekonomiju i ruralni razvoj pri Katedri za agrarnu i ruralnu ekonomiku na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Sudjelovala je na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama te u provedbi projekta Hrvatske zaklade za znanost. Objavila je i nekoliko radova u domaćim zbornicima i znanstvenim časopisima.

 

David Kranjac, dipl.ing. Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Rođen je 07. prosinca 1984. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju školu pohađao je u Osijeku. Diplomirao je 2012. godine na smjeru „Agroekonomika“ s radom „Biofilteri u recirkulacijskom sustavu“. Tijekom studiranja radio je kao volonter na Zavodu za lovstvo pčelarstvo i ribarstvo. Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek zaposlen je od 2015. godine na radnom mjestu asistenta na Zavodu za agroekonomiku. Sudjeluje u izvođenju nastave u okviru modula „Agrarna i ruralna politika“, „Ekonomika alternativne poljoprivrede“, „Ekonomika resursa i teorija proizvodnje“, „Sredstva vanjskotrgovinske zaštite“ i „Vanjskotrgovinsko poslovanje“.