Kultura očuvanja plodnosti tla,
voditelj: Vladimir Zebec, suradnica: Doris Doljanac

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 10:30

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti

Lokacija:
FAZOS, III. kat, Praktikum 341

Detalji:

Moderna poljoprivredna proizvodnja zahtjeva visoko profitabilnu proizvodnju koja podrazumijeva postizanje visokih prinosa odgovarajuće kvalitete uz ekološku održivost i ekonomsku isplativost. Brojni istraživači, ističu kako brzo rastuća svjetska populacija iziskuje stalan rast poljoprivredne proizvodnje, a intenzivna konvencionalna poljoprivreda sa svrhom maksimalizacije prinosa to omogućuje. Međutim takav pristup pokazuje svoju neodrživost, posebno u okviru klimatskih promjena, a sve brojniji procesi degradacije postali su ozbiljan problem okoliša Tlo je vrlo kompleksna prirodna tvorevina te kao takva služi za rast i razvoj biljaka. Važan činitelj funkcionalnosti i održivosti sustava proizvodnje hrane na poljoprivrednim tlima predstavlja sprječavanje degradacije tla kroz gubitak organske tvari koja je pak zaslužna za mnogobrojne prirodne funkcije tla koje su esencijalne za očuvanje agroekosustava kao i za nesmetano odvijanje poljoprivrednog proizvodnog procesa. Organska  tvar  tla stoga predstavlja jedan je  od  najvažnijih pokazatelja kvalitete i produktivnosti tla. Utjecaj organske tvari tla, odnosno humusa na plodnost  tla  je višestruk, jer  poboljšava  fizikalna  svojstva  (vodozračni  odnos,  strukturu),  povećava  elastičnost,  poboljšava  sorpcijska  svojstva,  smanjuje  ispiranje  i  kemijsku   fiksaciju  hraniva  te  regulira  ravnotežu  vodotopljivih  i  izmjenjivih  frakcija  hraniva.

Biografija:

Doc.dr.sc. Vladimir Zebec

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimir Zebec rođen je 19. srpnja 1983. godine u Osijeku. Osnovnu školu i opću gimnaziju završio je u Đakovu. Godine 2002. upisao je opći smjer Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku. U jesen 2006. godine uključen je u pilot-projekt Poljoprivrednog fakulteta „Znanjem u proizvodnju hrane“ što je rezultiralo objavom diplomskog rada na temu „Utjecaj gnojidbe dušikom i obrade tla na prinos pšenice“. U srpnju 2009. godine stekao je zvanje diplomiranjog inženjera poljoprivrede općeg smjera. U rujnu 2009. zaposlio se kao znanstveni novak/asistent na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku na znanstvenom projektu: „Utjecaj kondicioniranja tla na hraniva i teške metale u sustavu tlo - biljka“ (079-0790462-0450). U svibnju 2015. stječe akademski stupanj doktor znanosti iz područja Poljoprivreda, grana Agrokemija. Koautor je sveučilišnog udžbenika „Uzorkovanje tla i biljke za agroekološke i pedološke analize“. Izvodi nastavu na preddiplomskom, diplomskom i stručnom studiju na modulima Pedologija, Hidropedologija i Terenska i laboratorijska istraživanja u poljoprivredi. Član je projektnog tima u sklopu IPA projekta prekogranične suradnje „Doprinos poljoprivrede čistom okolišu i zdravoj hrani“.