Lijepi i kulturni,
voditeljica: Monika Tkalec Kojić, suradnici: Doris Penić, Tomislava Živić, Monika Petrušić, Ivana Varga, Dejan Bošnjak, Boris Ravnjak, Jasna Kraljičak, Tomislav Vinković i Dario Iljkić

Datum i vrijeme:

petak 14.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, II. kat, predavaonica 6/2

Detalji:

Radionica će se sastojati od uvodnog teorijskog dijela o spravljanju krema i sapuna nakon čega će uslijediti praktični dio spravljanja istih.

Biografija:

Dr. sc. Monika Tkalec Kojić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,

Monika Tkalec Kojić rođena 8. prosinca 1986. godine u Osijeku. U listopadu 2008. godine stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inženjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.), a u ožujku 2011. stječe akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). U rujnu 2011. godine primljena je na radno mjesto znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistentice na Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. U veljači 2017. stječe akademski naziv  doktora znanosti na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

Doris Penić

Rođena 05.02.1999. godine u Đakovu. Završila Ekonomsku školu Braća Radić u Đakovu. Nakon završetka srednje škole, 2017. godine upisuje Preddiplomski studij Hortikulture na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Trenutno pohađa treću godinu preddiplomskog studija Hortikulture na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku.

 

Tomislava Živić
Rođena 10.6.1998. godine u Slavonskom Brodu. Završila sam srednju školu " Matija Antun Reljković" u Slavonskom Brodu. Godine 2017. upisala sam Fakultet Agrobiotehničkih znanosti sa usmjerenjem Hortikultura. Trenutno sam 3. godina.

 

Monika Petrušić

Rođena 30. siječnja 1997. godine u Osijeku. Završila Tehničku školu i prirodoslovnu gimnaziju Ruđera Boškovića u Osijeku, smjer prehrambeni tehničar. Nakon završene srednje škole, 2017.godine upisujem Preddiplomski studij Hortikulture na fakultetu Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Trenutno pohađam treću godinu preddiplomskog studija Hortikulture na fakultetu Agrobiotehničkih znanosti u Osijeku.

 

dr.sc. Ivana Varga, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek,

Ivana Varga rođena je 11. travnja 1987. godine u Zagrebu. Preddiplomski studij završava 18. srpnja 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inžinjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.). Diplomirala je na dva smjera diplomskih studija Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te 25. listopada 2010. stječe akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Ishrana bilja i tloznanstvo (mag. ing. agr.), a 15. veljače 2011. godine akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Zaštita bilja (mag. ing. agr.). Poslijediplomski doktorski studij završila je obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj vegetacijskog prostora i genotipa na pokazatelje produktivnosti fotosinteze, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe” 11. studenoga 2016. godine. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je 2012. godine završila Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu. Od 15. prosinca 2010. godine do danas zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, radnom mjestu znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistentice na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Andrije Kristeka, „Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera“ (079-0000000-3534). Znanstveno-istraživački rad obuhvaća istraživanja u biljnoj proizvodnji, a uže područje znanstvenog interesa odnosi se na istraživanja agrotehničkih mjera i agroekoloških uvjeta pri proizvodnji industrijskog bilja

 

Dejan Bošnjak, mag.ing.agr, postdiplomant i asistent na Katedri za voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Rođen 27. lipnja 1980. godine u Kneževu. Diplomski studij smjer Voćarstvo, završio s prosječnom ocjenom 4.73. Sudjeluje aktivno na svim voćarskim simpozijima, kongresima i savjetovanja u RH, zemljama EU i trećim zemljama. Područje interesa – voćarstvo, rasadničarstvo, kultura tkiva, TIB/TIS imerzni sustavi.

 

Boris Ravnjak, mag.ing.agr

Diplomirao 29.09.2015.(smjer VVV) i 20.07.2016.(smjer biljna proizvodnja). Od 28.03.2018. zaposlen kao asistent na Katedri za povrćarstvo, cvjećarstvo i ljekovito bilje

 

Jasna Kraljičak

Jasna Kraljičak rođena 30.10.1973. godine u Sremskoj Mitrovici. U rujnu 2011. stječe akademski naziv magistra inženjerka poljoprivrede (mag. ing. agr.). Od 2010. godine zapaoslena na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Polaznica poslijediplomskog doktorskog studija biotehničkih znanosti, smjera Ukrasno bilje na Agronomskom fakultetu u Zagrebu.

 

Izv.prof.dr.sc. Tomislav Vinković

(e-mail: tvinkovic@fazos.hr;  tel: 00385 31 554889 )

-              Diplomirao 13.07.2006.

-              Doktorirao 11.11.2011.

-              03.2018. – sada – izv.prof.dr.sc.

-              Koordinator 12 modula na preddiplomskom i diplomskom studiju

-              Sudjelovanje na brojnim međunarodnim i domaćim simpozija

-              Autor i koautor više od 60 znanstvenih radova 

 

doc.dr.sc. Dario Iljkić, Fakultet agrobitehničkih znanosti Osijek,

Dario Iljkić rođen je 28. prosinca 1982. godine u Gradačcu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i srednju Poljoprivrednu i veterinarsku školu završava u Osijeku 2001. godine nakon čega upisuje Poljoprivredni fakultet.  Diplomirao je 2009. godine među 10% najuspješnih studenata te stekao zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede općeg smjera. Tijekom studija 2007. i 2008. godine obavljao je poslove demonstratora na predmetima Povrćarstvo i Cvjećarstvo. Na Poljoprivrednom fakultetu radi od 2009. godine na Zavodu za Bilinogojstvo, Katedri za žitarice i industrijsko bilje kao znanstveni novak-asistent na znanstvenom projektu „Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem“ (079-0730463-0447) . Od 2010. godine polaznik je poslijediplomskog doktorskog studija „Poljoprivredne znanosti“ smjera Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo.  Sudjeluje u nastavi na stručnom studiju Bilinogojstvo – smjer Ratarstvo na modulu Žitarice praksa. Bio je stipendist Norveškog centra za međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju (SIU) kroz projekt „Obrazovanje, istraživanje i obuka za globalne ekološke promjene i održivo gospodarenje prirodnim resursima“. Uključen je kao suradnik na međunarodnom bilateralnom projektu između Hrvatske i Srbije „Prilagođavanje agrotehnike i sortimenta ratarskih kultura globalnim klimatskim promjenama“. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Član je Hrvatskog agronomskog društva (HAD) i Europskog društva za istraživanje oplemenjivanja bilja (EUCARPIA). Uže područije interesa mu je istraživanje utjecaja ekoloških stresnih činitelja na prinose i druge parametre najzastupljenih ratarskih kultura (kukuruz, pšenica i dr.).