Kulturne sjemenke,
voditeljica: Ivana Varga, suradnici: Dario Iljkić, Katarina Damjanović i Marina Jelušić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 13:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, praktikum za specijalno ratarstvo - II. kat

Detalji:

Čistoća sjemena jest u postocima izražen odnos količine čistog sjemena vrste koja se ispituje i zajedno količina sjemena drugih vrsta poljoprivrednog bilja, korova i inertnih tvari. Pri ispitivanju čistoće sjemena uzorci se razdvajaju na tri osnovne skupine: čisto sjeme osnovne kulture; sjeme drugih vrsta; inertne tvari. Sudionici će na različitim ratarskim kulturama (žitarice i industrijsko bilje) određivati čistoću sjemena -odvojiti i izračunati udio "uljeza" u sjemenskom materijalu.

Biografija:

dr.sc. Ivana Varga, Poslijedoktorandica

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Vladimira Preloga 1

31000 Osijek

Ivana Varga rođena je 11. travnja 1987. godine u Zagrebu. Preddiplomski studij završava 18. srpnja 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inžinjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.). Diplomirala je na dva smjera diplomskih studija Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te 25. listopada 2010. stječe akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Ishrana bilja i tloznanstvo (mag. ing. agr.), a 15. veljače 2011. godine akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Zaštita bilja (mag. ing. agr.). Poslijediplomski doktorski studij završila je obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj vegetacijskog prostora i genotipa na pokazatelje produktivnosti fotosinteze, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe” 11. studenoga 2016. godine. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je 2012. godine završila Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu. Od 15. prosinca 2010. godine do danas zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, radnom mjestu znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistentice na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Andrije Kristeka, „Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera“ (079-0000000-3534). Znanstveno-istraživački rad obuhvaća istraživanja u biljnoj proizvodnji, a uže područje znanstvenog interesa odnosi se na istraživanja agrotehničkih mjera i agroekoloških uvjeta pri proizvodnji industrijskog bilja.

 

doc.dr.sc. Dario Iljkić, Fakultet agrobitehničkih znanosti Osijek,

Dario Iljkić rođen je 28. prosinca 1982. godine u Gradačcu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i srednju Poljoprivrednu i veterinarsku školu završava u Osijeku 2001. godine nakon čega upisuje Poljoprivredni fakultet.  Diplomirao je 2009. godine među 10% najuspješnih studenata te stekao zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede općeg smjera. Tijekom studija 2007. i 2008. godine obavljao je poslove demonstratora na predmetima Povrćarstvo i Cvjećarstvo. Na Poljoprivrednom fakultetu radi od 2009. godine na Zavodu za Bilinogojstvo, Katedri za žitarice i industrijsko bilje kao znanstveni novak-asistent na znanstvenom projektu „Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem“ (079-0730463-0447) . Od 2010. godine polaznik je poslijediplomskog doktorskog studija „Poljoprivredne znanosti“ smjera Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo.  Sudjeluje u nastavi na stručnom studiju Bilinogojstvo – smjer Ratarstvo na modulu Žitarice praksa. Bio je stipendist Norveškog centra za međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju (SIU) kroz projekt „Obrazovanje, istraživanje i obuka za globalne ekološke promjene i održivo gospodarenje prirodnim resursima“. Uključen je kao suradnik na međunarodnom bilateralnom projektu između Hrvatske i Srbije „Prilagođavanje agrotehnike i sortimenta ratarskih kultura globalnim klimatskim promjenama“. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Član je Hrvatskog agronomskog društva (HAD) i Europskog društva za istraživanje oplemenjivanja bilja (EUCARPIA). Uže područije interesa mu je istraživanje utjecaja ekoloških stresnih činitelja na prinose i druge parametre najzastupljenih ratarskih kultura (kukuruz, pšenica i dr.).

 

Katarina Damjanović

Katarina je studentica prve godine diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo smjer Biljna proizvodnja na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek. Po završetku Opće gimnazije u Slavonskom Brodu, 2016. godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku kao redovna studentica. Radila je studenski posao križanja i samooplodnje kukuruza u ručnoj izolaciji na Poljoprivrednom institutu u Osijeku te sezonski posao održavanja apartmana u Costiera d.o.o. Sudjelova je pri realizaciji radionice za djecu na prošlogodišnjem Festivalu znanosti.

Sudjeluje u radu Volonterskog centra Osijek. Uz materinski,hrvatski jezik, razvojni je korisnik engleskog jezika. Uspješno barata osnovnim MS Office paketom.

 

Marina Jelušić

Studentica, Fakultet agrobitehničkih znanosti Osijek,

Marina Jelušić studentica je prve godine diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo smjer Biljna proizvodnja na Fakultetu agrobitehničkih znanosti Osijek. Nakon završetka srednje  poljoprivredne škole, Pere Zečević u Odžaku, te završenog fakulteta na Veleučilištu u Slavonskom Brodu , Bilinogojstvo smjer Hortikultura stječe zvanje bacc.ing.agr.