Žetveni ostaci različitih poljoprivrednih kultura za proizvodnju bioplina,
autorica: Đurđica Kovačić

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, multimedijalni centar, prizemlje

Detalji:

Žetvene ostatke karakterizira visoki udio lignoceluloze što ih čini teško razgradivima i nepristupačnima za anaerobnu fermentaciju. No, budući da predstavljaju jeftin, lako dostupan i široko rasprostranjen materijal, širom svijeta znanstvenici razvijaju metode pomoću kojih nastoje njihovu kompleksnu strukturu razgraditi u što većoj mjeri i učiniti ih pogodnim materijalom za anaerobnu fermentaciju. Ovaj poster prikazat će neke od najčešće korištenih žetvenih ostataka u proizvodnji bioplina, općeniti kemijski prikaz lignoceluloze koju sadrže te neke od najčešće korištenih metoda za predobradu u proizvodnji bioplina.  

Biografija:

Dr.sc. Đurđica Kovačić, poslijedoktorand, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

 Đurđica Kovačić (ex. Mihić) rođena je 1982. g. u Osijeku, gdje je završila osnovnu školu, te Jezičnu gimnaziju. Diplomirala je na Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 2009. g. Od siječnja do prosinca 2010. g. volontirala je na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku u laboratoriju Zavoda za agroekologiju. Na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek zaposlena je  od prosinca 2010. g. kao znanstvena novakinja na Zavodu za stočarstvo.  Doktorsku disertaciju u području Zaštite prirode i okoliša obranila je u studenom 2017. g. Do sada je u autorstvu i koautorstu objavila 15 znanstvenih radova, od toga su 4 rada citirana u bazi WoS.