Kulture mikroorganizama u buragu,
autori: Renata Romić, Mario Ronta i Ivana Prakatur

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FAZOS, multimedijalni centar, prizemlje

Detalji:

Za razliku od nepreživača odnosno monogastričnih životinja koji imaju enzimatski tip probave, preživači su poligastrične životinje s mikrobiološkim tipom probave. Burag je kod preživača jedan od želudaca koji ima najznačajniju ulogu u probavi hrane koja predstavlja supstrat brojnim mikroorganizmima koji čine njegovu mikropopulaciju, a koji sudjeluju u procesima razgradnje, sinteze i apsorpcije hranjivih tvari. Od mikroorganizama u buragu su zastupljene kulture bakterija, protozoa , gljivica te arheje, a svaka od tih skupina ima svoju ulogu. Cilj ovoga postera je približiti publici funkciju buraga te pojasniti ulogu različitih skupina mikroorganizama koji preživačima omogućuju uspješnu probavu hrane.

Biografija:

Renata Romić univ. bacc. ing. agr.

Rođena 7. srpnja 1995.

Adresa K. Petra Svačića 28, Požega

Srednja stručna sprema- Veterinarski tehničar (Poljoprivredno-prehrambena škola Požega) 

Fakultet- prvostupnica inžinjerka agronomije (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek)  - trenutno pohađa sveučilišni diplomski studij Zootehnika na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek smjera Hranidba domaćih životinja.

Aktivno korištenje MS Office paketa

 

Dr. sc. Mario Ronta

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju.

Mario Ronta rođen je 21. veljače 1986. u Našicama. Diplomirao je 28. listopada 2011., na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku. Tijekom 2012/2013 godine prolazi stručno osposobljavanje za višeg stručnog suradnika za poljoprivredu u „Grad Donji Miholjac“. Od 1. lipnja 2013. zaposlenik je Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, suradnik u suradničkom zvanju asistent iz znanstvenog područja biotehničkih znanosti, znanstvenog polja poljoprivreda, znanstvene grane stočarstvo na Katedri za hranidbu i fiziologiju domaćih životinja. Titulu doktora znanosti stekao je 14. lipnja 2019., na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti, te je trenutno postdoktorand na Katedri za anatomiju i fiziologiju životinja.

 

doc. dr.sc. Ivana Prakatur

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Zavod za animalnu proizvodnju i biotehnologiju.

Ivana Prakatur, rođena je 9.10.1980. u Osijeku. Osnovnu školu i prirodoslovno-matematičku gimnaziju završila je u Osijeku gdje je 1999. godine upisala diplomski studij na Poljoprivrednom fakultetu, smjer Zootehnika. Od  2008. godine zaposlena je kao znanstvena novakinja – asistentica na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku – Zavodu za stočarstvo, pri Katedri za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja. Od akademske 2008./2009. godine polaznica je poslijediplomskog doktorskog studija „Poljoprivredne znanosti“, smjera „Hranidba životinja i tehnologija stočne hrane“ na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku gdje je 2014. godine obranila svoj doktorski rad, te je trenutno u zvanju docentice. Tijekom rada na Fakultetu sudjelovala je i sudjeluje u terenskim dijelovima znanstveno-istraživačkih projekata čiji su voditelji djelatnici Katedre za hranidbu, anatomiju i fiziologiju domaćih životinja, kao i u različitim laboratorijskim analizama. Osim toga, aktivno je uključena u izvođenje nastave na preddiplomskom sveučilišnom studiju u Osijeku, na smjeru Zootehnika i Agroekonomika, te u izvođenje nastave na stručnom studiju na smjeru Zootehnika kao i na diplomskom studiju smjera Hranidba domaćih životinja.