Najznačajnije ratarske kulture,
autori: Dario Iljkić, Ivana Varga, Ivan Efinger i Adel Tot

Datum i vrijeme:
četvrtak 13.5.2021., 9:00 - 15:00
petak 14.5.2021., 9:00 - 15:00

Organizator:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti, građanstvo i šira javnost

Lokacija:
FAZOS multimedijalni centar, prizemlje

Detalji:

U okviru navedenog naslova autori će tekstualno i slikovito prikazati najzastupljenije ratarske kulture u svijetu i Republici Hrvatskoj. Poseban naglasak će biti na način proizvodnje i upotrebu istih. 

Biografija:

 

Doc.dr.sc. Dario Iljkić, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

Dario Iljkić rođen je 28. prosinca 1982. godine u Gradačcu, Bosna i Hercegovina. Osnovnu školu i srednju Poljoprivrednu i veterinarsku školu završava u Osijeku. Diplomirao je 2009. godine među 10% najuspješnih studenata te stekao zvanje diplomirani inženjer poljoprivrede općeg smjera. Tijekom studija 2007. i 2008. godine obavljao je poslove demonstratora na predmetima Povrćarstvo i Cvjećarstvo. Na Poljoprivrednom fakultetu radi od 2009. godine na Zavodu za Bilinogojstvo, Katedri za žitarice i industrijsko bilje kao znanstveni novak-asistent na znanstvenom projektu „Prevladavanje stresa uzgoja kukuruza na kiselom tlu gnojidbom i oplemenjivanjem“ (079-0730463-0447) . Od 2010. godine polaznik je poslijediplomskog doktorskog studija „Poljoprivredne znanosti“ smjera Oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo.  Sudjeluje u nastavi na stručnom studiju Bilinogojstvo – smjer Ratarstvo na modulu Žitarice praksa. Bio je stipendist Norveškog centra za međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju (SIU) kroz projekt „Obrazovanje, istraživanje i obuka za globalne ekološke promjene i održivo gospodarenje prirodnim resursima“. Uključen je kao suradnik na međunarodnom bilateralnom projektu između Hrvatske i Srbije „Prilagođavanje agrotehnike i sortimenta ratarskih kultura globalnim klimatskim promjenama“. Objavio je nekoliko znanstvenih i stručnih radova te aktivno sudjelovao na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima. Član je Hrvatskog agronomskog društva (HAD) i Europskog društva za istraživanje oplemenjivanja bilja (EUCARPIA). Uže područije interesa mu je istraživanje utjecaja ekoloških stresnih činitelja na prinose i druge parametre najzastupljenih ratarskih kultura (kukuruz, pšenica i dr.).

 

Ivana Varga rođena je 11. travnja 1987. godine u Zagrebu. Preddiplomski studij završava 18. srpnja 2008. godine na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i stječe akademski naziv sveučilišna prvostupnica (baccalaurea), inžinjerka poljoprivrede (univ. bacc. agr.). Diplomirala je na dva smjera diplomskih studija Poljoprivrednog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te 25. listopada 2010. stječe akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Ishrana bilja i tloznanstvo (mag. ing. agr.), a 15. veljače 2011. godine akademski naziv magistra/inžinjerka bilinogojstva smjera Zaštita bilja (mag. ing. agr.). Poslijediplomski doktorski studij završila je obranom doktorske disertacije pod naslovom „Utjecaj vegetacijskog prostora i genotipa na pokazatelje produktivnosti fotosinteze, prinos i kvalitetu korijena šećerne repe” 11. studenoga 2016. godine. Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku je 2012. godine završila Pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku izobrazbu. Od 15. prosinca 2010. godine do danas zaposlena je na Poljoprivrednom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, radnom mjestu znanstvene novakinje u suradničkom zvanju asistentice na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Andrije Kristeka, „Povećanje sadržaja šećera u repi izborom genotipa i agrotehničkih mjera“ (079-0000000-3534). Znanstveno-istraživački rad obuhvaća istraživanja u biljnoj proizvodnji, a uže područje znanstvenog interesa odnosi se na istraživanja agrotehničkih mjera i agroekoloških uvjeta pri proizvodnji industrijskog bilja.

 

Ivan Efinger rođen je 26.2.1996. u Požegi. Nakon osnovnoškolskog obrazovanja upisuje Klasičnu katoličku gimnaziju u Požegi koju završava 2015. te iste godine upisuje Poljoprivredni fakultet u Osijeku. Trenutno je student druge godine diplomskog studija Bilinogojstvo – Biljna proizvodnja. 

 

Adél Tot je rođena 10.10.1998 u Osijeku. Nakon završetka Poljoprivredne i veterinarske škole u Osijeku smjer Poljoprivredni tehničar opći

2017. upisala je Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku. Trenutno je treća godina preddiplomskog studija smjer Bilinogojstvo.