** Tangram – drevna kineska matematička slagalica,
voditeljica: Ivana Kuzmanović Ivičić, suradnica: Matea Puvača

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 10:45

Organizator:
Odjel za matematiku, Gajev trg 6, Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolski uzrast i niži razredi osnovne škole

Lokacija:
OMAT, Predavaonica 3

Detalji:

Tangram  je jedna od najstarijih i najpoznatijih slagalica koja se sastoji  od sedam standardnih dijelova (5  jednakokračnih pravokutnih trokuta u tri različite veličine, jednog kvadrata i jednog paralelograma) koji se dobivaju rezanjem  kvadrata.

Tradicionalan zadatak tangram slagalice je sastavljenje unaprijed zadanih figura  poštivajući sljedeća pravila: uvijek se mora upotrijebiti svih sedam dijelova, dijelovi se postavljaju jedan do drugog, ne smiju preklapat i dijelovi se po potrebi mogu preokrenuti na drugu stranu.

Do sada je poznato preko 6500 različitih tangram figura, a taj broj stalno  raste. Tijekom radionice sudionici će na osnovu danih predložaka sastavljati tangram figure.

Biografija:

Voditeljica:

Doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić, Odjel za matematiku

https://www.mathos.unios.hr/~ikuzmano

Ivana Kuzmanović Ivičić rođena je 20. siječnja 1982. godine u Osijeku. Osnovnoškolsko obrazovanje završila je u OŠ Republika u Petrijevcima, a srednju Prirodoslovno-matematičku gimnaziju završila je u Osijeku. 2000. godine upisala je studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku, smjer matematika-informatika. Diplomirala je u svibnju 2005. nakon čega je zaposlena  kao asistent na Odjelu za matematiku i upisana na Sveučilišni poslijediplomski doktorski studij na  Matematičkom odjelu Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2012. godine, a od 2015. godine je docent na Odjelu za matematiku. Autor/suautor je pet znanstvenih radova,  4 znanstvena rada u zbornicima radova, 4 stručna rada te dva sveučilišna udžbenika.

Trenutno je suradnik na istraživačkom projektu Hrvatske zaklade za znanost „Redukcija vibracija u mehaničkim sustavima“.

 

Suradnica:

Matea Puvača, Odjel za matematiku

https://www.mathos.unios.hr/~mugrica/

Matea Puvača rođena je 2. srpnja 1991. godine u Osijeku.  Osnovnoškolsko obrazovanje završila je u OŠ Višnjevac u Višnjevcu, a srednju Prirodoslovno-matematičku gimnaziju završila je u Osijeku. 2010. godine upisala je preddiplomski studij matematike na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osijeku te po završetku istog upisala je diplomski studij matematike, smjer Matematika i računarstvo. Diplomirala je u rujnu 2015. nakon čega je zaposlena  kao asistent na Odjelu za matematiku, i upisana na  Zajednički sveučilišni poslijediplomski doktorski studij matematike Sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu.

Autor/suautor je  tri znanstvena rada te jednog stručnog rada.

Trenutno završava doktorski studij u  okviru projekta “Projekt razvoja karijera mladih istraživača-izobrazba novih doktora znanosti” Hrvatske zaklade za znanost.

 

Napomena:

** Zbog ograničenog broja sudionika na radionici, obavezne su prijave sudionika na e-mail:
ikuzmano@mathos.hr