Kultura pranja ruku u zdravstvu-potreba ili nužda,
predavači: Tamara Alebić, Ena Macanga, Tea Ugarković, Karolina Omašić, Renata Apatić i Vjekoslav Jauk

Datum i vrijeme:
srijeda 12.5.2021., 15:00 - 15:45

Organizator:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
FDMZ, Crkvena 21 - online korištenjem MS Teams-a

Detalji:

Higijena ruku jedna je od ključnih postupaka za smanjenje stope intrahospitalnih infekcija. Tijekom svakodnevnih aktivnosti na rukama se može pronaći mnoštvo bakterija, a prljave ruke najčešći su prenosioci zaraznih bolesti. Cilj predavanja je istaknuti važnost pranja ruku, uputiti nazočne u pravilno pranje ruku, prikazati povijesni razvoj pranja ruku te kako je pranje ruku postalo nezamislivim dijelom opće kulture, ali i samog stila života svakog pojedinca koje se njeguje od najranije dobi. Posebna pažnja posvetit će se higijeni ruku u sestrinskoj praksi. Naime, pravilnom higijenom ruku smatra se uklanjanje štetnih  mikroorganizama na njima, dok se upotrebom pravilne tehnike pranja ruku smanjuje mogućnost razvoja infekcije, čime pravilna higijena ne štiti samo pacijenta nego i medicinsku sestru od mogućnosti zaraze nakon kontakta s onečišćenim površinama. S obzirom da  higijena ruku predstavlja izuzetno bitan apekt i najznačajniju intervenciju za sprečavanje ili smanjenje prijenosa patogenih mikroorganizama, svi sudionici medicinske skrbi dužni su je pravilno provoditi.

 

Biografija:

Tamara Alebić, dr.sc., Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Tamara Alebić: Rođena je u Našicama. Završila je Opću gimnaziju u Orahovici. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Osijeku, a doktorirala  na Doktorskoj školi Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku. Sudjelovala je na nekoliko međunarodnih simpozija  te objavila nekoliko znanstvenih radova. Zaposlena je na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

https://scholar.google.hr/citations?user=MSzAygQAAAAJ&hl=hr

Ena Macanga, studentica, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Ena Macanga: Rođena je u Đakovu gdje je završila Gimnziju. Nakon srednje škole upisuje preddiplomski studij Sestrinstva u Novoj Gradišci (Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek). Nakon završene tri godine fakulteta  zapošljava se u Patronažnoj službi doma zdravlja Đakovo. Trenutno je studentica 1. godine diplomskog  studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Tijekom školovanja bila je aktivan član studenskog  zbora Fakulteta te je  obavljala funkciju  predstavnika Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u Sveučilišnom zboru        

Tea Ugarković, , studentica, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Tea Ugarković: Rođena je u Vinkovcima,  završila je  Zdravstvenu i  veterinarsku školu dr. Andrije Štampara Vinkovci, smjer medicinska sestra/tehničar opće njege. Trenutno je studentica 1. godine diplomskog studija studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Karolina Omašić,studentica Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Karolina Omašić: Rođena je u Slavonskom Brodu.  Završila je  Zdravstvenu i  veterinarsku školu dr. Andrije Štampara Vinkovci, smjer medicinska sestra/tehničar opće njege. Trenutno je studentica 1. godine diplomskog studija studija Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.  Višegodišnje radno iskustvo stekla je  u Domu zdravlja Vukovar  gdje trenutno radi u djelatnosti palijativne zdravstvene skrbi. Kroz posao i fakultet bila je, ali i ostala aktivni sudionik  tečaja, konferencija i kongresa.

Renata Apatić,studentica, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Renata Apatić: Rođena je u Osijeku gdje je završila  I. Gimnaziju.  Trenutno je studentica 1. godine diplomskog studija  Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.  Sudjelovala je u  pružanju organizacijske potpore u pripremi i provedbi  Prve međunarodne znanstvene konferencije  Suvremeno sestrinstvo (2018. god.) i Prvog međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (2019. god.). Zaposlenik  je Patronažne službe u domu zdravlja Osijek.

Vjekoslav Jauk, student, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Vjekoslav Jauk: Rođen je u Našicama. Završio je  Srednju školu  u Maruševcu s pravom javnosti, smjer medicinska sestra/tehničar opće njege. Nakon srednje škole upisuje  stručni preddiplomski studij Sestrinstva na  Sveučilitu Sjever u  Varaždinu kojeg uspješno završava. Trenutno je student   1. godine diplomskog studija  Sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.