Plagijati – (ne)kultura u akademskom pisanju,
predavači: Nikol Žiha i Marko Sukačić

Datum i vrijeme:
utorak 11.5.2021., 16:00 - 16:45

Organizator:
Pravni fakultet, Stjepana Radića 13, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
ONLINE PREDAVANJE

Publika:
studenti i građanstvo

Lokacija:
PRAVOS - Zoom Meeting

Detalji:

Pojam plagijat označava prisvajanje tuđeg autorskog, odnosno unikatnog i kreativnog rada, te prikazivanje istog kao vlastitog. Iako djeluje da je riječ o novijoj pojavi, posebice u smislu rasprave o plagiranju u medijima, pojam plagiarius se koristio još u antičkom Rimu. Stoga, prvi dio predavanja govori o deliktu krađe ili oduzimanja tuđeg djeteta, odnosno osobe pod vlašću patris familias, te o kvarenju tuđeg roba. Osoba koja bi počinila opisao djelo nazivala se plagiarus – plagijator. Prvi poznati primjer plagijata u autorskom smislu nam daje rimski epigramatičar Marcijal, koji je u svom djelu Epigrammaton libri plagijatorom – kradljivcem djetata nazvao Kvinctijana, koji se lažno imenovao autorom Marcijalove knjige.

Drugi dio predavanja sadrži izlaganje o akademskoj (ne)kulturi prilikom pisanja radova ali i šire, te učestalom nenavođenju tuđih pisanih djela koja su korištena, čime se zapravo prikazuju kao da su vlastita. Kod studentske populacije je često riječ o neznanju ili nepažnji, ali i namjerno plagiranje nije strano. Iz tog razloga, studentima i zainteresiranoj javnosti će biti kratko prikazano kako se nastavnici bore protiv rastućeg broja plagiranih seminara i drugih pisanih radova pomoću softvera Turnitin.

Posljednji dio ovog predavanja je diskusija o nemoralnosti plagiranja, studentskoj percepciji plagijata, te (nadamo se) zajedničkim zaključcima o načinima kako ga spriječiti.

PRAVOS, Zoom Meeting:
https://zoom.us/j/95139336492

Meeting ID:
951 3933 6492

Biografija:

Predavači:

Doc. dr.sc. Nikol Žiha - Pravni fakultet Osijek

Rođena je 25. ožujka 1980. godine u Osijeku, gdje završava osnovnu školu i Jezičnu gimnaziju. Godine 1998. upisuje Pravni fakultet u Osijeku i istovremeno volontira na poslovima prevođenja i obrade međunarodnih šteta u Agenciji za zastupanje u osiguranju Acroos. Nakon Diplome Pravnog fakulteta u Osijeku, 2005. godine upisuje Poslijediplomski studij građanskopravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od veljače 2006. radi kao asistent na Katedri Rimskog prava Pravnog fakulteta Osijek. Doktorsku disertaciju 'Fenus nauticum kao preteča prava osiguranja' pod mentorstvom prof. dr. sc. Marka Petraka brani na Pravnom fakultetu u Zagrebu 13. srpnja 2012. Od 2012. do 2014. godine radi kao Viša asistentica na Katedri rimskog prava, a 2014. godine izabrana je za docenticu i predsjednicu Katedre rimskog prava. U razdoblju od 1.11.2014. do 1.12.2016. obavlja funkciju Prodekana za projekte i međunarodnu suradnju Pravnog fakulteta Osijek. Aktivno govori njemački i engleski jezik, a pasivno se služi i francuskim jezikom.

 

Dr.sc. Marko Sukačić, poslijedoktorand - Pravni fakultet Osijek

Rođen je u Našicama 05. srpnja 1988. godine. 2007. godine upisuje Pravni fakultet Osijek, koji završava 2012. godine s diplomom cum laude. Od veljače 2014. godine radi kao asistent na Katedri rimskog prava Pravnog fakulteta Osijek. 12. veljače 2019. godine obranio je doktorsku disertaciju pod nazivom Pactum displicentiae u rimskoj pravnoj tradiciji na doktorskom studiju Građansko pravo i obiteljskopravne znanosti na Pravnom fakultetu u Zagreb, te je stekao akademski naziv doktora znanosti. Sudjeluje u izvođenju nastave i seminara na kolegiju Rimsko privatno pravo te održava konzultativnu nastavu. Znanstveno se usavršavao mjesec dana 2016. godine u Saarbrückenu u sklopu stipendije EE I EU Cluster of Excellence in European and International Law Europa. Putem Erasmus + mobilnosti posjetio je Institut za povijest prava i komparativnu pravnu povijest Albert Ludwigs Sveučilišta u Freiburgu 2017. i Katedru rimskog prava Pravnog fakulteta Ruhr-Universität Bochum 2018. godine. Ima više objavljenih znanstvenih radova, te je aktivno sudjelovao na nizu međunarodnih znanstvenih konferencija na kojima je održao izlaganje. Znanstvena područja kojima se bavi su Rimsko privatno pravo, Europsko privatno pravo i Građansko pravo.

Aktivno govori engleski, te se pasivno služi njemačkim jezikom.