Prometna kultura i zaštita djece u prometu,
predavačice: Biljana Činčurak Erceg i Martina Mikrut

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 17:00 - 17:45

Organizator:
Pravni fakultet Osijek, Kampus, Cara Hadrijana 8a

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
vrtićka i predškolska djeca

Lokacija:
PRAVOS, Kampus, Cara Hadrijana 8a vani ispred zgrade

Detalji:

(Ne)Sigurnost prometa jedna je od najvažnijih karakteristika suvremenog prometa, a kad je riječ o djeci u prometu njihova sigurnost i zaštita svakako je jedan od najvećih izazova koji se stavlja ne samo pred zakonodavca nego i pred samu djecu, njihove roditelje, odgajatelje i učitelje, ali i pred sve ostale sudionike u prometu. Djeca u prometu sudjeluju kao putnici, pješaci, ali i 'vozači' (bicikla, romobila, koturaljki i sl.), a za svaku od ovih uloga postoje određena pravila kojih se i odrasli, a i djeca trebaju pridržavati. Statistički podaci o djeci koja su sudjelovala u prometnim nesrećama su zabrinjavajući. Iz navedenih razloga djeca od najranije dobi trebaju biti upoznata s pravilima ponašanja u prometu, a mjere prometne prevencije svakako treba kontinuirano provoditi. Prometna kultura kao skup pravila međusobnih odnosa sudionika u prometu usmjerena je na uvažavanje i poštovanje svih sudionika u prometu, a uči se od najranijih dana. Ona se stječe edukacijom, ali i odgojem. U sklopu ovog predavanja osvrnut će se na prometnu kulturu općenito kao i na pravila koja djeca trebaju poštovati u prometu.    

 

Biografija:

Doc. dr. sc. Biljana Činčurak Erceg - Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Biljana Činčurak Erceg, rođena je 27. siječnja 1981. godine u Vinkovcima. Osnovnu školu i Opću gimnaziju završila je u Osijeku. Godine 1999. upisala je Pravni fakultet u Osijeku i na istom diplomirala 2007. godine. Poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij na Pravnom fakultetu u Zagrebu, smjer Međunarodno javno i međunarodno privatno pravo upisala je 2009. godine. U prosincu 2013. obranila je doktorsku disertaciju „Međunarodne rijeke – plovidba i zaštita riječnog okoliša“.

Od svibnja 2007. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu u Osijeku kao asistentica na Katedri pomorskog i općeprometnog prava, a od 2014. kao poslijedoktorandica na istoj Katedri. Od studenog 2016. godine docentica je na Katedri pomorskog i općeprometnog prava, na Pravnom fakultetu u Osijeku. Sudjeluje u izvođenju nastave na predmetima Pomorsko i općeprometno pravo, Promet i pravo okoliša, Pravo osiguranja i Osnove prometnog prava na Pravnom fakultetu u Osijeku te na predmetu Transportno pravo i špedicija na Ekonomskom fakultetu u Osijeku.

Kao područja znanstvenog i stručnog interesa izdvaja: pomorsko pravo, općeprometno pravo, međunarodno pravo mora, pravo zaštite okoliša, pravo transportnog osiguranja.

Objavila je veći broj znanstvenih radova te aktivno sudjelovala u nizu znanstvenih konferencija u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. Glavna je urednica časopisa za pravna i društvena pitanja Pravnog fakulteta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku „Paragraf“ (godišnjak najboljih studentskih radova).

Članica je Hrvatskog društva za pomorsko pravo, Hrvatskog društva za transportno pravo i Hrvatskog znanstvenog društva za promet.

 

Doc. dr. sc. Martina Mikrut - Pravni fakultet Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Doc. dr. sc. Martina Mikrut rođena je 27. svibnja 1976. godine u Osijeku, Hrvatska. Osnovnu školu i Jezičnu gimnaziju završila je u Osijeku, kao i Ekonomski fakultet, nakon kojega je završila Poslijediplomski znanstveni studij Poduzetništvo, također na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Na istom fakultetu magistrirala je na temu Upravljanje brandom u visokom  obrazovanju te doktorirala na temu Vještine poslovnog savjetovanja u procesu pretvaranja rezultata istraživanja u znanje.  Nakon studentskog angažmana u CATI centru i Gallup-u, bila je zaposlena u agencijama za istraživanje tržišta, prvo u agenciji za poslovno savjetovanje Stratego d.o.o. te nakon toga agenciji Prizma d.o.o. i agenciji VALICON d.o.o., u obje agencije kao voditelj istraživačkih projekata. Nakon toga radila je kao direktora marketinga u IPK Kanditu d.d. od 2007 do 2009. godine. Od 2009. godine zaposlena je na Pravnom fakultetu u Osijeku. Objavila je 30-tak radova i sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih konferencija.  Posljednjih deset godina, uz rad u znanosti, savjetnica je Nove TV d.d. za područje strateških i operativnih istraživanja.