Leonhard Euler – veliki matematičar u geometriji osnovne i srednje škole,
autori: Zvjezdana Jurić, Snježana Bošnjak, Aleksandar Jurić i Kristina Lozina

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 10:00 - 18:00
utorak 11.5.2021., 10:00 - 18:00
srijeda 12.5.2021., 10:00 - 18:00
četvrtak 13.5.2021., 10:00 - 18:00
petak 14.5.2021., 10:00 - 18:00
subota 15.5.2021., 10:00 - 18:00

Organizator:
Odjel za matematiku, Gajev trg 6, Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
7. i 8. razred osnovne škole, srednja škola

Lokacija:
OMAT

Detalji:

Poster prikazuje kratak osvrt na život i rad matematičara Leonharda Eulera. Poseban naglasak na posteru predstavljaju osnovni geometrijski pojmovi u geometriji trokuta. Prema Kurikulumima nastave matematike za osnovne i srednje škole geometrija trokuta i četiri karakteristične točke predstavljaju važan dio matematike. U posteru je prikazano Eulerovo otkriće da barem tri karakteristične točke trokuta leže na pravcu – Eulerov pravac. S obzirom da je vizualizacija naročito važna u razumijevanju geometrije, u posteru će biti prikazana konstrukcija karakterističnih točaka trokuta pomoću Geogebre i presavijanjem papira. Na posteru će biti prikazana primjenjivost tih pojmova u svakodnevnom životu. Posjetitelji će dobiti papirnate trokute i upute kako presavijanjem doći do karakterističnih točaka trokuta i Eulerovog pravca. Poster sadrži interaktivne dijelove kako bi učenicima omogućio zanimljiv pristup otkrivanja Eulerovog doprinosa u matematici (QR code, linkove na Geogebru, link na kviz).

Biografija:

Autori:

Zvjezdana Jurić, prof. matematike i fizike, savjetnik, Ugostiteljsko-turistička škola Osijek

Zvjezdana Jurić rođena 1964. godine u Osijeku. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu u Osijeku, 1988. i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Zaposlena u Ugostiteljsko-turističkoj školi Osijek. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika s ciljem popularizacije matematike i približavanja matematike učenicima na svim razinama poučavanja. Redovita je na skupovima namijenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine. Od 2019. promovirana je u ponovno zvanje profesora savjetnika matematike. Radi profesionalnog usavršavanja položila je sve module ECDL tečaja. Sudjelovala je kao predavač na Inovativnoj matematici u Osijeku (2016.), Carnetovim konferencijama u Šibeniku (2018., 2019.), Kongresu nastavnika matematike u Zagrebu (2018.) te brojnim predavanjima na županijskoj razini za nastavnike matematike.

 

Snježana Bošnjak prof. matematike i fizike, savjetnik, Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Snježana Bošnjak, rođena 1967. godine u Osijeku. Diplomirala na Pedagoškom fakultetu 1992. godine u Osijeku, i stekla zvanje profesora matematike i fizike. Zaposlena u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek. Sve godine rada nastoji poticati inovativnost i kreativnost kod učenika. Redovita je na skupovima namijenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine. Često se uključuje kao predavač na navedenim skupovima. Od 2017. promovirana je u zvanje profesora savjetnika matematike. Radi profesionalnog usavršavanja položila je sve module ECDL tečaja. Sudjelovala je kao predavač na Inovativnoj nastavi matematike u Osijeku (2016.), međunarodnim Carnetovim konferencijama u Šibeniku (2018., 2019.), Kongresu nastavnika matematike u Zagrebu (2018.) te brojnim predavanjima na županijskoj razini za nastavnike matematike.

 

Izv. prof. dr. Aleksandar Jurić, dipl. ing. građ., Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Aleksandar Jurić rođen je 03. prosinca 1964. godine. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1989. godine.  Od 1993. godine radi na Građevinskom fakultetu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, na Katedri za tehničku mehaniku.  Magistrirao je na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu 1998. godine. Doktorski rad obranio je 17. ožujka 2004. godine.

Bio je suradnik na dva znanstvena projekta Ministarstva znanosti Republike Hrvatske, a od akademske godine 1993/94. sudjeluje u na predmetima Mehanika I, Mehanika II, Mehanika, Tehnička mehanika I, Tehnička mehanika II i Tehnička mehanika III. na Preddiplomskom sveučilišnom studiju Građevinarstvo, Razlikovnoj godini, Preddiplomskom sveučilišnom studiju Arhitektura i urbanizam kao i na Specijalističkom diplomskom studiju. Napisao je kao autor ili koautor tri sveučilišna udžbenika i ima objavljena predavanja na web stranicama fakulteta. Objavio je u koautorstvu više znanstvenih radova, recenzirao nekoliko znanstvenih radova te i dva sveučilišna udžbenika. http://www.gfos.unios.hr/cv/preddiplomski-sveucilisni-studij-gradevinarstvo/aleksandar-juric

 

Kristina Lozina, magistra matematike i informatike, Elektrotehnička i prometna škola Osijek

Kristina Lozina, rođena 1992. godine u Našicama. Diplomirala je na Odjelu za matematiku 2017. godine i stekla zvanje magistre matematike i informatike. Zaposlena u Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek od 2017. godine. Tijekom svoga rada nastoji približiti matematiku učenicima na svim razinama poučavanja. Redovita je na skupovima namijenjenima nastavnicima matematike od županijske do državne razine.