Modeli istraživanja u znanosti,
autori: Nataša Kozina, Zrinka Mihaljević, Ivana Jukić i Martina Mihalj

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 10.5.2021., 8:00 - 16:00
utorak 11.5.2021., 8:00 - 16:00
srijeda 12.5.2021., 8:00 - 16:00
četvrtak 13.5.2021., 8:00 - 16:00
petak 14.5.2021., 8:00 - 16:00
subota 15.5.2021., 8:00 - 16:00

Organizator:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Poster

Publika:
predškolski uzrast, osnovna škola, srednja škola, studenti i građanstvo

Lokacija:
MEFOS

Detalji:

Povijest medicine i razvijanje kulture istraživanja nezamisliva je bez upotrebe životinjskih modela i u novije vrijeme staničnih kultura. Korištenje životinja u biomedicinskim istraživanjima omogućava bolje razumijevanje staničnih procesa, ali i djelovanje pojedinih lijekova otkrivenih in vitro pokusima. Zašto istražujemo na životinjama? Koje sve životinje koristimo u znanstvenim istraživanjima? Zašto su životinje nezamjenjive u medicinskim istraživanjima? Ali isto tako i kako smanjiti broj životinja u znanosti sve su to pitanja s kojima se suočavaju znanstvenici koji rade istraživanja na životinjama. Jedan od predloženih zamjenskih modela u biomedicinksim istraživanjima su staničen kulture.  HeLa - stanice adenokarcinoma vrata maternice, nazvane po prvim slovima imena i prezimena vlasnice Henriette Lacks (1920-1951.) su prva ljudska linija besmrtnih stanica, koja je omogućila znanstvenicima pokuse koje bi bilo nemoguće izvesti na ljudima. HeLa stanice bile su izlagane raznim virusima: herpesa, ospica, mumpsa, kuge peradi, konjskog encefalitisa, HIV-a, na njima su se ispitivali učinci steroida, citostatika, hormona, vitamina, stresa.  HeLa stanice su pokrenule medicinsku revoluciju te su i danas najčešće korištena stanična kultura širom svijeta.

Biografija:

Nataša Kozina, prof.

Katedra za fiziologiju i imunologiju

Medicinski fakultet Osijek

natasa.kozina@mefos.hr, 098/446-985

Rođena sam 28.09.1979. god u Osijeku. Diplomirala sam 2004. god. na Filozofskom fakultetu Osijek, Studij biologija - kemija. Od srpnja 2017. god zaposlena sam kao asistent na Medicinskom fakultetu Osijek, na Katedri za fiziologiju i imunologiju.

Volim istraživanje i rad u laboratoriju.

 

Dr.sc. Zrinka Mihaljević, prof.

Katedra za fiziologiju i imunologiju

Medicinski fakultet Osijek

Rođena sam 18.10.1983. u Našicama. 2008. diplomirala sam na Odjelu za biologiju u Osijeku za profesora biologije i kemije. Od veljače 2010. godine zaposlena sam na Medicinskom fakultetu u Osijeku kao asistent na Katedri za fiziologiju i imunologiju. U ožujku 2018. godine obranila sam doktorsku disertaciju iz područja Biomedicine i zdravstva. Volim svoj posao i ono čime se bavim, ali najviše volim provoditi vrijeme u laboratoriju.

Doc. dr. sc. Ivana Jukić, dr. med.

Medicinski fakultet Osijek

Rođena sam 18.01.1985. u Osijeku. Diplomirala sam 2009.god. na Medicinskom fakultetu Osijek, gdje radim kao docent  na Katedri za fiziologiju i imunologiju, a od 2012.god. sam i na specijalizaciji iz Opće interne medicine u KBC Osijek. Veseli me rad u laboratoriju, a svoju ljubav prema znanosti željela bih prenijeti i na svoje studente kako bi i oni svijet oko sebe doživjeli na jedan čudesan način.

Izv. prof.dr.sc. Martina Mihalj. dr. med.

Katedra za fiziologiju i imunologiju

Medicinski fakultet Osijek

Rođena sam 25. siječnja 1984.g. u Osijeku. Diplomirala sam 2008.g. na
Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (MEFOS). Dobitnica sam Rektorove nagrade za postignut uspjeh na studiju. Od 2009.g. zaposlena sam na Katedri za fiziologiju i imunologiju (MEFOS) te od 2018. godine i kao specijalizant na Zavodu za Dermatologiju i venerologiju KBC Osijek. Od 2009. do 2013.g. pohađala sam poslijediplomski studij iz Biomedicine i zdravstva. U periodu od 2010.-2012.g. boravila sam na Zavodu za imunologiju i biotehnologiju Sveučilišta u Pečuhu (Mađarska). Sudjelovala sam u nekoliko znanstvenih i razvojnih projekata, uključujući IPA projekte na području primijenjene biotehnologije (CABCOS) i istraživanja na području imunologije (HEALTH IMPULSE) te projektima financiranim od strane HRZZ-a. Pohađala sam nekoliko tečajeva iz područja molekularne biologije i stanične imunologije, uključujući„Tečaj mjerenja ekspresije gena pomoću q RT-PCR“ na Kings College (Londonu, UK) te ljetnu školu imunologije u organizaciji EFIS u Sarajevu 2012.g. Dobitnica sam nekoliko nagrada i stipendija (ERASMUS, prva nagrada za poster na ORPHEUS konferenciji u Bergenu, Norveška). Autorica sam i suautorica 30 znanstvenih radova. Mentorirala sam 1 doktorsku disertaciju i 7 diplomskih radova.