Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Naši divlji susjedi, Martina Đuras, Kim Korpes, Magdalena Kolenc, Maja Lukač, Hana Paklar, Dora Milina, Dorotea Dorotić i Albert Trstenjak

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 9:00 - 12:00

Organizacija:
Veterinarski fakultet, Heinzelova ulica 55

Vrsta događanja:
radionica, predavanje

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole

Lokacija (prostorija):
Dan otvorenih vrata Veterinarskog fakulteta - Oporavilište za divlje životinje

Detalji:

U sklopu znanstveno - nastavnog poligona Oporavilište za zaštićene divlje životinje održat će se interaktivna radionica na kojoj će polaznici naučiti koje nas divlje životinje okružuju u Gradu Zagrebu, gdje žive i što rade tijekom pojedinih godišnjih doba. Nadalje, polaznici će saznati kako se ponašati u njihovoj blizini i kako prepoznati treba li životinja pomoć te kome se obratiti.

Biografija:

Prof. dr. sc. Martina Đuras, dr. med. vet., radi od 2000. na Veterinarskom fakultetu u Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju. Njeno područje interesa je morfologija domaćih i divljih životinja i zaštita ugroženih životinjskih vrsta. Od 1998. sudjeluje u programima praćenja i istraživanja morskih sisavaca Jadranskoga mora. Sudjeluje u provedbi nacionalnog Protokola za dojavu i djelovanje u slučaju pronalaska uginulih, bolesnih i ozlijeđenih strogo zaštićenih morskih životinja (morske kornjače, morski sisavci i hrskavične ribe), a od 2021. je suradnik projekta Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje na Veterinarskom fakultetu – WildRescueVEF.

 

Doc. dr. sc. Maja Lukač, DipECZM (Wildlife Population Health) diplomirala je 2005. godine na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tri je godine radila kao veterinar kliničar u Veterinarskoj ambulanti Šapa. 2009. godine zapošljava se na Veterinarskom fakultetu, na Zavodu za bolesti peradi s Klinikom kao znanstveni novak – asistent. Doktorat znanosti brani 2013. godine u matičnoj ustanovi. 2016. Godine upisuje Residency program Europskog koledža Zoološke medicine iz područja “Wildlife Population Health”, a 2020. godine nakon položenog kvalifikacijskog ispita postaje Diplomate Europskog koledža Zoološke medicine. Trenutno radi kao docent na Zavodu za bolesti peradi s Klinikom Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao nastavnik, kliničar i znanstvenik. Od 2016. godine voditeljica je ambulante za ptice i egzotične kućne ljubimce, pri Zavodu za bolesti peradi. Od 2017. godine voditeljica je oporavilišta za strogo zaštićene divlje životinje pri Veterinarskom fakultetu, a od 2020. godine voditeljica projekta Unaprijeđenje oporavilišta za divlje životinje na Veterinarskom fakultetu – “WIldrescueVEF”.  Kao autor ili koautor objavila je preko 100 znanstvenih radova.

 

Magdalena Kolenc, dr. med. vet., diplomirala je u 2019. na Veterinarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ubrzo nakon diplomiranja zaposlila se kao asistentica u Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju na matičnom fakultetu. Trenutno je studentica poslijediplomskog doktorskog studija veterinarske znanosti. Znanstveno i stručno djelovanje usmjereno je na anatomiju domaćih životinja, arheozoologiju te morfologiju i biologiju morskih sisavaca. Od 2021. godine sudjeluje u projektu Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje na Veterinarskom fakultetu – WildRescueVEF.

 

Kim Korpes rođena je 28. prosinca 1993. u Zagrebu. Veterinarski fakultet upisuje 2012., a diplomu doktorice veterinarske medicine stječe 2018. Od veljače 2019. radi kao asistentica na Zavodu za anatomiju, histologiju i embriologiju. Trenutno je na drugoj godini doktorskog studija iz veterinarskih znanosti. Uz nastavni, znanstveni i stručni rad, djeluje u Oporavilištu za divlje životinje Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.