Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Simulacija električne sile pomoću tehnologije proširene stvarnosti, Andrej Vidak

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 13:30 - 17:30

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
2.,3. i 4.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Električna sila ima važnu ulogu u mnogim aspektima naših života. Upravlja interakcijama između nabijenih čestica, uključujući privlačenje i odbijanje između protona i elektrona u atomima, što određuje kemijska svojstva materije. Odgovorna je za protok električnog naboja, što je osnova za proizvodnju, prijenos i korištenje električne energije u našem svakodnevnom životu. Nadalje, neophodna je za funkcioniranje živčanog sustava tj. električni signali u obliku živčanih impulsa tvore suštinu funkcija živčanog sustava. Konačno, ova sila je u pozadini mnogih tehnoloških primjena, uključujući elektroničke uređaje, telekomunikacije, proizvodnju i distribuciju energije te medicinsku dijagnostiku i liječenje. Na ovoj radionici će biti predstavljena mobilna Android aplikacija koja simulira električnu silu između dva točkasta naboja. Nakon pokretanja aplikacije potrebno je usmjeriti kameru mobilnog uređaja prema printanim markerima kako bi se aktivirali 3D objekti koji predstavljaju naboje. Aplikacija omogućuje korisniku da mijenja iznos naboja i udaljenost između planeta kako bi na eksperimentalan način otkrio izraz koji definira električnu silu. Učenici viših razreda srednje škole dobit će QR kod za preuzimanje aplikacije te printane materijale u koje će se unositi simulirane vrijednosti naboja i električne sile. Cilj radionice je nacrtati grafove ovisnosti F ~ 1/r2, F ~ Q1·Q2, na eksperimentalan način odrediti konstantu k te postaviti i razumjeti izraz za električnu silu koji definira Coulombov zakon.

Biografija:

Andrej Vidak rođen je 5.7.1985. godine u Koprivnici, gdje je pohađao gimnaziju „Fran Galović“ od 2000. - 2004. godine. 2004. upisuje Prirodoslovno matematički fakultet, Fizički odsjek, Zagreb gdje je 2010. godine diplomirao i stekao titulu Magistra edukacije fizike i informatike (mag. educ. phy. et inf.). Od 2012. je zaposlen u suradničkom zvanju asistenta te kasnije poslijedoktoranda na Sveučilištu u Zagrebu Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije na Zavodu za fiziku. Nadalje, 2015. godine upisao je poslijediplomski studij na Fizičkom odsjeku Prirodno matematičkog fakulteta u Sarajevu na kojem je 2018. godine stekao titulu doktora prirodnih znanosti iz područja fizike. U fokusu njegovih istraživanja nalaze se teme iz edukacijske te atomske i molekularne fizike tj. kvantno mehanički izračuni i primjena naprednih tehnologija u podučavanju fizike (augmented reality, virtual reality, artificial intelligence).