Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Kemija = promjena, Kristina Pavić, Tin Weitner, Davor Šakić, Andrea Čeri, Goran Poje, Lucija Bilandžija, Ana Penava, Gabrijel Zubčić i Erim Bešić

Datum i vrijeme:
srijeda 26.4.2023., 10:00 - 13:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5.i 6.razred osnovne škole, 7.i 8.razred osnovne škole, 1.razred srednje škole

Lokacija (prostorija):
TMNT dvorište

Detalji:

Kako napraviti slinave i bezokusne jagode? Kako uhvatiti zrak? Zašto su krutine krute i da li su i dalje nepromjenjive? Zašto šumeća tableta šumi? Kako (ne)zapaliti Tehnički muzej? Koliko zraka ima u stiroporu? Zašto aluminijska folija nestaje u modroj galici?

Odgovore na ova i još neka pitanja možete dobiti radionici „KEMIJA = PROMJENA“.

Biografija:

Kratki životopis: doc. dr .sc. Kristina Pavić

Doc. dr. sc. Kristina Pavić zaposlena je kao docentica u Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Voditeljica je izbornih predmeta Odabrana poglavlja iz farmaceutske kemije i Medicinal Chemistry, suvoditeljica obaveznog predmeta Biokemija lijekova na studiju farmacije te suradnica na predmetima Farmaceutska kemija 1 i 2, Biokemija lijekova i Farmaceutska kemija na studiju medicinske biokemije. Područje njezinog znanstveno-istraživačkog interesa je sinteza biološki aktivnih spojeva kao potencijalnih biološki aktivnih tvari te ispitivanje njihovog biološkog djelovanja. Bila je na poslijedoktorskom usavršavanju (2018-2019) na Sveučilištu Duke u Durhamu, NC, SAD. Suradnica je na jednom projektu Hrvatske zaklade za znanost te projektu tvrtke Pfizer. Predsjednica je Sekcije farmaceuta juniora Hrvatskog farmaceutskog društva. Dobitnica je Nagrade mladim znanstvenicima za 2018. Sveučilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

 

Kratki životopis: doc. dr. sc. Tin Weitner

Izv. prof. dr. sc. Tin Weitner zaposlen je kao izvanredni profesor u Zavodu za opću i anorgansku kemiju, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Opća kemija sa stehiometrijom i Metaloproteini – struktura i mehanizam, kao i kolegija doktorskog studija Metaloproteini – interakcije s lijekovima. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa je fizikalna odnosno bioanorganska kemija, posebice mehanizam kompleksacije kovinskih iona s biološki značajnim ligandima te fizikalno-kemijska svojstva bioanorganskih ksenobiotika. Bio je voditelj uspostavnog znanstveno-istraživačkog projekta GlyMech, kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

 

Kratki životopis: doc. dr .sc. Davor Šakić

Doc. dr. sc. Davor Šakić, zaposlen je kao docent u Zavodu za analitičku kemiju, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija diplomskog studija Analitička kemija. Područje njegovog znanstveno-istraživačkog interesa su kvantno-kemijski izračuni mehanizama reakcija, predviđanje raspada lijekova u okolišu i relativna stabilnost radikala. Voditelj je uspostavnog znanstveno-istraživačkog projekta LIGHT-N-RING, kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost.

 

Kratki životopis: dr. sc. Andrea Čeri

Dr. sc. Andrea Čeri, mag. med. biochem., zaposlena je kao viša asistentica u Zavodu za medicinsku biokemiju i hematologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u nastavi vježbi u sklopu više predmeta diplomskih studija farmacije i medicinske biokemije te poslijediplomskog specijalističkog studija Medicinska biokemija i laboratorijska medicina. Dobitnica je priznanja dekana za izvrsno ocijenjen nastavni rad prema sveučilišnoj anketi o procjeni kvalitete rada nastavnika u ak. god. 2016./2017. te stipendije ADIVA inicijative za poticanje izvrsnosti mladih Hrvatske 2017. godine. Njeno glavno područje znanstveno-istraživačkog interesa jesu molekularni mehanizmi patogeneze različitih bolesti, u svrhu otkrivanja novih potencijalnih biljega za ranu dijagnozu, praćenje i procjenu ishoda bolesti, s naglaskom na područje molekularne dijagnostike. Suradnica je na dva istraživačka projekta Hrvatske zaklade za znanost i jednom edukacijskom Erasmus+ projektu. Objavila je osam znanstvenih radova, sudjelovala na brojnim domaćim i međunarodnim konferencijama i simpozijima s 23 priopćenja te na različitim programima popularizacije znanosti i struke u zemlji i inozemstvu.

 

 

Kratki životopis: dr. sc. Goran Poje

Goran Poje rođen je u Rijeci 3. travnja 1994. Integrirani preddiplomski i diplomski studij farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je u rujnu 2018. polaganjem stručnog ispita čime je stekao naslov magistra farmacije i odobrenje za samostalni rad u ljekarničkoj djelatnosti. Poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti (grana Farmacija) završio je u rujnu 2022. čime je stekao naslov doktora znanosti. Od listopada 2018. godine zaposlen je kao asistent na projektu, a od listopada 2022. godine kao viši asistent u Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Sudjeluje u izvođenju nastave iz kolegija Farmaceutska kemija 1 i Biokemija lijekova. Područje njegovog znanstvenog istraživanja uključuje dizajniranje, sintezu, pročišćavanje, karakterizaciju i biološko djelovanje novih hibridnih molekula, potencijalnih citostatika i/ili antimalarika. Član je Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatskog kemijskog društva. Govori i piše engleski i talijanski jezik. Objavio je 4 znanstvena i 2 stručna rada te aktivno sudjelovao na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima s više usmenih i posterskih priopćenja. Bio je neposredni voditelj 6 diplomskih i 2 studentska rada nagrađena Rektorovom nagradom.

 

Kratki životopis: Lucija Bilandžija, mag. pharm.

Lucija Bilandžija rođena je 08.06.1997. u Zagrebu. Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu završila je u rujnu 2021. polaganjem stručnog ispita. Od veljače 2022. godine zaposlena je kao stručni suradnik u Zavodu za farmaceutsku tehnologiju, a od listopada iste godine kao asistent u Zavodu za farmaceutsku kemiju. Član je Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatskog kemijskog društva.

 

Kratki životopis: Ana Penava, mag. appl. chem.

Ana Penava rođena je 26. travnja 1996. u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu u rujnu 2021. obranivši diplomski rad “Sinteza novih derivata Schiffovih baza purinskih bioizostera metodama zelene kemije” čime je stekla titulumagistre primijenjene kemije. Od prosinca 2021. zaposlena je kao asistentica-doktorandica u Zavodu za farmaceutsku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu gdje sudjeluje u izvođenju dijela nastave te se bavi sintezom derivata harmina kao potencijalnih antimalarika. Članica je Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskog kemijskog društva. Sudjelovala je na međunarodnim kongresima iz područja farmaceutske kemije.

 

Kratki životopis: Gabrijel Zubčić, mag. appl. chem.

Gabrijel Zubčić, mag. appl. chem. završio je sveučilišni preddiplomski studij Primjenjene

kemije 2018. godine i diplomirao Primijenjenu kemiju 2020. godine na Fakultetu kemijskog

inženjerstva i tehnologije, smjer Primijenjena organska kemija. Diplomski rad pod naslovom Stereoselektivna arilacija diaril ketimina katalizirana kiralnim Brønstedovim kiselinama izradio je akademske godine 2019./2020. u Laboratoriju za biomimetičku kemiju Zavoda za organsku kemiju i biokemiju Instituta Ruđer Bošković. Od 2.4.2021. godine zaposlen je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zavodu za analitičku kemiju kao asistent na projektu Svjetlošću pogonjena funkcionalizacija nereaktivnih pozicija korištenjem oksidacijske aminacije.