Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Utjecaj onečišćenja zraka na šume – kisele kiše i prizemni ozon, Tamara Jakovljević, Lucija Lovreškov, Renata Tubikanec

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 12:30 - 13:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
predškolska dob i niži razredi osnovne škole, 5. i 6. razred osnovne škole, 7. i 8. razred osnovne škole, 1. razred srednje škole, 2., 3. i 4. razred srednje škole, djeca s posebnim potrebama

Lokacija (prostorija):
Velika dvorana

Detalji:

Onečišćenje zraka uzrokovano raznim ljudskim aktivnostima (industrija, promet, rudarenje i sl.) štetno utječe kako na ljude tako i na biljke. Povećane koncentracije onečišćujućih spojeva u zraku poput metana (CH4), ugljikovog monoksida (CO), sumporovog oksida (SO2) te dušikovih oksida (NOx) uzrokuju nastajanje kiselih kiša i ozona. Kisele kiše mogu nanijeti ozbiljnu štetu biljkama tako što mogu promijeniti pH tla, uzrokovati oštećenje, usporiti rast ili uzrokovati odumiranje biljke. Ozon (O3) u prizemnom sloju (troposferi) jedan je od najagresivnijih onečišćivača zraka i predstavlja veliki rizik za osjetljive ekosustave kao i za ljudsko zdravlje. Utvrđivanjem njegovih koncentracija u zraku može se procijeniti kvaliteta zraka, tj. prelaze li utvrđene koncentracije postavljene granice za zaštitu vegetacije i ljudskog zdravlja. Otkrijte koliki je pH „normalne“, a koliki kisele kiše. Otkrijte kako se određuje koncentracija ozona na terenu pasivnim mjeračima. Saznajte kako izgleda oštećenje biljke (lista) uzrokovano ozonom. 

Biografija:

Dr. sc. Tamara Jakovljević diplomirala i doktorirala na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2010 godine. Znanstvena savjetnica je na Zavodu za ekologiju šuma i voditeljica laboratorija za fizikalno-kemijska ispitivanja biljnog materijala, tla, vode i zraka. Znanstveni i stručni interes joj je utjecaj atmosferskoga onečišćenja na šumske ekosustave i fizikalno-kemijske analize tla, biljnog materijala, vode i zraka.

 

Lucija Lovreškov diplomirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Doktorirala je 2022. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Asistentica je na Zavodu za ekologiju šuma. Znanstveni i stručni interes joj je utjecaj atmosferskoga onečišćenja i ozona na šumske ekosustave te određivanje parametara oksidativnog stresa u biljkama.

 

Renata Tubikanec, viši laborant u Laboratoriju za fizikalno-kemijska ispitivanja s 30 godina staža na ispitivanju tla, biljnog materijala i vode.