Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> ZAGREB - program FZ 2023. [.pdf]

Projekti Hrvatskog šumarskog instituta, izložba bannera, Sanja Bogunović, Lucija Lovreškov i Tomislav Krcivoj

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 10:00 - 20:00

Organizacija:
Tehnički muzej Nikola Tesla, Savska cesta 18

Vrsta događanja:
Izložba

Publika:
opća populacija

Lokacija (prostorija):
predvorje

Detalji:

Popis projekata (Sanja Bogunović, Lucija Lovreškov i Tomislav Krcivoj):

1. Uspostavljanje protokola za mikropropagaciju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.) (FRAXIM)

2. Dinamika plodonošenja i očuvanja genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena (CropForClim)

3. Genetska i sjemenska banka svojti šumskog drveća

4. International co-operative programme on assessment and monitoring of air pollution effects on forests (ICP Forests)

5. Program posebnog nadzora i Izvještajno prognozni poslovi u šumarstvu (IPP)

6. Istraživanje pojave ikričavosti kod stabala crne topole (Populus nigra L.) i razvoj tehnologije njihove generativne i vegetativne propagacije s ciljem očuvanja genofonda

7. Konverzija panjača hrasta crnike oplodnim sječama u UŠP Buzet, šumarija Cres-Lošinj, g.j. Tramontana, predjel Tarej

8. Očuvanje genofonda znamenitih i zaštićenih stabala vegetativnim razmnožavanjem putem klonova na području Republike Hrvatske

9. Očuvanje sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Republici Hrvatskoj s naglaskom na biotske štetne čimbenike (OKFŠ)

10. Towards an integrated consistent European LULUCF monitoring and policy pathway assessment framework (Pathfinder)

11. Program posebnog nadzora (PPN)

12. Primjena terestričkog laserskog skeniranja u preciznoj operativnoj izmjeri šuma

13. Resilient forests for society (RESONATE)

14. Science for evidence-based and sustainable decisions about natural capital (SELINA)

15. Sjemenska štedionica

16. Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest related biodiversity and ecosystem services (SUPERB)

17. Earth observations and artificial intelligence for the Natura 2000 floodplain forests mapping (ESA)

18. LIFE SySTEMiC – Close to nature forest sustainable management practices under climate changes

Biografija:

Sanja Bogunović (dj. Mrmić) rođena je 03. prosinca 1987. godine u Sisku. U Jabukovcu pohađa osnovnu školu, a u Petrinji Opću gimnaziju. Godine 2006. upisuje Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Preddiplomski studij Šumarstvo završava 2010. godine sa završnim radom pod naslovom "Dendroflora parka Studentskog doma "Lašćina"“. Iste godine upisuje diplomski studij Uzgajanje i uređivanje šuma s lovnim gospodarenjem, a završava ga 2012. godine s diplomskim radom pod naslovom "Varijabilnost fenofaza cvjetanja poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u klonskoj sjemenskoj plantaži". Od studenog 2013. godine do listopada 2014. godine zaposlena je u Centru za šljivu i kesten – javna ustanova za obrazovanje odraslih, kao asistentica na europskom projektu „EzaE - Obrazovanje za zapošljavanje“. U akademskoj godini 2014/2015 upisuje poslijediplomski doktorski studij Šumarstvo i drvna tehnologija na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U siječnju 2015. godine zapošljava se na Hrvatskom šumarskom institutu, Zavod za genetiku, oplemenjivanje šumskog drveća i sjemenarstvo, kao asistentica na znanstvenom projektu Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ). 2020. godine uspješno brani doktorsku disertaciju pod nazivom “Genetska raznolikost hrvatskih provenijencija obične bukve (Fagus sylvatica L.) u odgovoru na sušni stres” čime stječe titulu doktorice znanosti. U svom znanstveno-istraživačkom radu bavi se šumarskom genetikom, očuvanjem genofonda šumskih vrsta, kulturom biljnih tkiva te fiziologijom bilja. Aktivno odlazi na znanstvena usavršavanja u inozemstvo te sudjeluje na domaćim i stranim skupovima. Kao suradnica sudjeluje na projektima Hrvatske zaklade za znanost „Očuvanje genetskih resursa šumskog drveća u svjetlu klimatskih promjena“ i „Dinamika plodonošenja i očuvanja genofonda hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) i obične bukve (Fagus sylvatica L.) u svjetlu klimatskih promjena“, na projektu Ministarstva poljoprivrede „Osnivanje pokusa za provođenje uzgojnih i genetsko meliorativnih zahvata u mladim sastojinama hrasta lužnjaka kao temelj za gospodarenje budućim sjemenskim sastojinama“, na projektu LIFE SySTEMic „Close to nature forest sustainable management practices under climate changes“ te kao suvoditelj na projektu sa Hrvatskim šumama „Uspostavljanje protokola za mikropropagaciju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl.)“. Aktivno se služi engleskim te pasivno njemačkim jezikom. Članica je Hrvatskog šumarskog društva i Hrvatske udruge za arborikulturu.

Lucija Lovreškov diplomirala je na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu 2015. godine. Doktorirala je 2022. godine na Prehrambeno-biotehnološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Asistentica je na Zavodu za ekologiju šuma. Znanstveni i stručni interes joj je utjecaj atmosferskoga onečišćenja i ozona na šumske ekosustave te određivanje parametara oksidativnog stresa u biljkama.

Tomislav Krcivoj, mag. ing. silv. diplomirao je na Fakultetu šumarstva i drvne tehnologije Sveučilišta u Zagrebu. Zaposlen je u Hrvatskom šumarskom institutu u Zavodu za zaštitu šuma i lovno gospodarenje. Znanstveni i stručni interes mu je zaštita šuma i šumarska fitopatologija i entomologija.