Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

ŠTO KAD TE VRŠNJACI MALTRETIRAJU? – ŠTO RADITI, KOME I KADA REĆI, KOJA SU MOJA PRAVA! Anamarija Petek Erić, Paula Poretti, Ivan Erić, Ivana Pavličević, Ena Bandov

Datum i vrijeme:
petak 28.4.2023., 17:30 - 18:15
subota 29.4.2023., 17:30 - 18:15

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Radionica

Publika:
S1

Lokacija (prostorija):
OŠ Retfala

Detalji:

Vršnjačko nasilje je neželjeno agresivno ponašanje drugog djeteta ili skupine djece koja nisu braća i sestre niti su u romantičnoj vezi sa žrtvom. Ono uključuje ponovljene fizičke, psihološke ili socijalne povrede, a često se događa u školama i drugim sredinama gdje se djeca okupljaju, kao i na internetu. Vršnjačko nasilje odnosno Bullying može se ispoljiti kao izravni fizički napad, neizravni napad u smjeru nanošenja štete tuđoj stvari ili imovini, verbalni napad što uključuje i širenje glasina, klevetanje, uništavanje ugleda i sl., isključivanje iz vršnjačke grupe te institucionalno nasilje koje se može manifestirati kao postavljanje nerealnih ciljeva ili očekivanja u nekom obliku interakcije gdje su uloge članova grupe određene od strane institucije. Cilj radionice je poučiti djecu ciljanog uzrasta oblicima učinkovite međusobne komunikacije, komuniciranju o poteškoćama s kojima se sursreću sa odgojno-obrazovnim djelatnicima, mirnom rješavanju problema, te pravima koja im sukladno zakonu pripadaju kao i promicanju svijesti o tome koji su oblici ponašnja nasilje i neprihvatljivosti nasilničkog ponašanja.

 

Biografija:

Doc.dr.sc.Anamarija Petek Erić, dr.med., spec.psihijatar, subspec.biologijske i forenzičke psihijatrije; Medicinski fakultet Osijek; Sveučilište J.J. Strossmayer; mail: apetek@mefos.hr; Telefon: 031 511 782, 031 511 796

Životopis:

Doc.dr.sc. Anamarija Petek Erić je liječnik, specijalist psihijatar, subspecijalist biologijske psihijatrije i subspecijalist forenzičke psihijatrije. Zaposlena je na Klinici za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Osijek od 2007. godine. Zaposlena je i na Medicinskom fakultetu u Osijeku u znanstveno-nastavnom zvanju docenta te je vanjski suradnik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta J.J. Strossmayera na različitim studijskim (preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim) programima u istome znanstveno-nastavnom zvanju. Mentor je za izradu završnih i diplomskih radova pri oba fakulteta. Imenovani je stalni sudski vještak za područje psihijatrije pri Županijskom sudu u Osijeku i institucijski vještak za Medicinski fakultet u Osijeku. 

Izv. prof. dr.sc. Paula Poretti, dipl.iur., Pravni fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, mail: pporetti@pravos.hr ,

Životopis:

Dr. sc. Paula Poretti, izvanredna profesorica na Katedri za međunarodno privatno pravo i prodekanica za nastavu i studente na Pravnom fakultetu Osijek. Završila studij prava na Pravnom fakultetu Osijek, a zvanje doktora znanosti stekla u okviru Poslijediplomskog doktorskog studija na Pravnom fakulteta Sveučilišta u Zagrebu disertacijom na temu „Kolektivna pravna zaštita u parničnom postupku“. Kao gostujući predavač predavala je na nekoliko inozemnih sveučilišta. Sudjeluje u programima edukacija Pravosudne akademije i Hrvatske javnobilježničke akademije u izvođenju radionica za suce i odvjetnike te javne bilježnike iz područja prava EU. Kao istraživačica bila je dio projektnog tima na nekoliko kompetitivnih europskih projekata, trenutno na projektu Time to become digital in law –DiGinLaw.

Doc.dr.sc. Ivan Erić, dr.med., Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, mail: ivaneric1@gmail.com

Životopis:

Doc. dr.sc. Ivan Erić je liječnik, specijalist kirurg i specijalist  torakalne kirurgije. Zaposlen je na Klinici za kirurgiju KBC Osijek od 2007. godine. Vanjski je suradnik u znanstveno-nastavnom zvanju docenta na Katedri za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Osijeku u preddiplomskim i diplomskim studijskim programima.

Ivana Pavličević,dr.med., spec.psihijatar, Medicinski fakultet Osijek, Sveučilište J.J. Strossmayera Osijek, mail: pavlicevic1987@gmail.com

Životopis:

Zovem se Ivana Pavličević Tomas, rođena sam u Osijeku 03.11.1987. godine. Školovanje sam započela u Osnovnoj školi Višnjevac, potom sam završila Prvu gimnaziju u Osijeku. Godine 2006. upisujem Medicinski fakultet u Osijeku, diplomirala sam 2012. godine, te nastavila s godinom odrađivanja staža. Tijekom 2014. godine bila sam zaposlenik Doma zdravlja Osijek, od 2015. godine započela sam specijalizaciju iz psihijatrije te rad na Klinici za psihijatriju pri Kliničkom bolničkom centru Osijek. Godine 2020. postala sam specijalist psihijatrije. Od 2020. godine sam naslovni asistent na Katedri za psihijatriju pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta J.J. Strossmayer u Osijeku.

Ena Bandov, dr.med., specijalizant psihijatrije, Klinika za psihijatriju, Klinički bolnički centar Osijek, mail: ena.bandov@gmail.com

Životopis:

Rođena sam i odrasla u Osijeku. Pohađala sam III. Gimnaziju te nastavila školovanje na Medicinskom fakultetu u Osijeku, gdje sam diplomirala 2022. te iste godine, nakon dugogodišnjeg interesa za psihijatriju, sam započela specijalizaciju. Tijekom školovanja rado sam sudjelovala na studentskim kongresima, projektima s temama borbe protiv korupcije te konferencijama na temu svjetskog mira. Komunikativna sam, empatična i ambiciozna mlada liječnica. Izrazito zainteresirana za psihijatriju, znanstveni rad te rad s pacijentima. Dobro funkcioniram u timu, spremna na izazove u svakodnevnom radu te motivirana za cjeloživotno učenje i napredovanje.