Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

Biljni lijekovi u različitim kulturama, Ines Bilić-Ćurčić, Tea Omanović Kolarić, Hrvoje Roguljić, Martina Smolić, Dea Sabo, Klara Ormanac

Datum i vrijeme:
utorak 25.4.2023., 11:30 - 12:15

Organizacija:
Medicinski fakultet, Josipa Huttlera 4, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
Predavanje

Publika:
S2, S3

Lokacija (prostorija):
MEFOS Predavaonica P1

Detalji:

Čovjek je vrlo rano prepoznao ljekovitu moć biljaka i na njihovoj primjeni temeljio tradicionalne načine liječenja. Začetak suvremene farmakoterapije kakvu danas poznajemo seže u početak 19. stoljeća, kad je izolirana prva ljekovita tvar iz biljke - morfin, prema grčkom bogu snova Morfeju. Ginseg, kurkuma, đumbir, gotu kola, cimetovac – biljke koje danas gotovo prihvaćamo kao “domaće” svoju egzotičnu biografiju započinju vrlo davno u kulturama istoka. Mezopotamiji dugujemo korištenje opijatnih biljaka koje su vjerojatno koristili za liječenje boli. Neke od njih i njihovi kemijski spojevi i danas se koriste u medicini, poput bunike (Hyosyamus sp.), mandragore (Mandragora officinarum), maka (Papaver somniferum), velebilja (Atropa belladonna), indijske konoplje (Cannabis sativa) i pijanog ljulja (Lolium temulentum). U Hamurabijevom zakoniku također se spominju ljekovite biljke, poput sezama i njegovog ulja. Pojam fitoterapije dodatno izlazi iz okvira otkrivanjem i definiranjem farmakognozije te izolacijom aktivnih tvari iz biljaka. Ovim predavanjem želimo pokazati značaj fitoterapije u različitim kulturama, te kako bez obzira na geografski položaj i suvremeno doba, biljke i danas zauzimaju vrijedno mjesto u medicini.

 

Biografija:

Izv. Prof.dr.sc. Ines Bilić-Ćurčić, dr.med.

prodekan za poslije diplomske studije; predsjednik Katedre za farmakologiju na Medicinskom fakultetu u Osijeku

e-mail: ibcurcic@mefos.hr

Izv. Prof.dr.sc. Ines Bilić-Ćurčić, dr.med. je rođena 09. prosinca 1977. godine u Osijeku, gdje je i diplomirala 2003. godine na Studiju medicine u Osijeku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Od 2003. do 2005. godine radila je kao postdoktorand Na Odjelu za genetiku i razvojnu biologiju Sveučilišta u Connecticut-u u Farmingtonu u SAD-u, a od 2006. do 2012. kao znanstveni novak na znanstvenom projektu MZOŠ „Prevencija stvaranja i recidiva mokraćnih kamenaca“ pod vodstvom prof.dr.sc. Antuna Tucaka. Od 2004. do 2007.g. bila je zaposlena kao znanstveni novak u suradničkom zvanju asistenta na Zavodu za

mineralni metabolizam, Medicinskog fakulteta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Od 2007. do 2013.g. godine bila je zaposlena kao viši asistent na Katedri za kliničko-laboratorijsku dijagnostiku. 2012.g. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva - polje kliničke medicinske znanosti – grana patofiziologija, a 18.svibnja 2015.g. izabrana u znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti – grana

farmakologija. 2019.g izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicine i zdravstva - polje temeljne medicinske znanosti – grana farmakologija te obavlja preddiplomsku, diplomsku i poslijediplomsku nastavnu djelatnost. Od 2006. do 2011. godine obavila je specijalističko usavršavanje iz Interne medicine. Specijalistički ispit položila je 2011. godine i stekla je titulu specijalista interne medicine. Od 2015. do 2017. godine obavila je uže specijalističko usavršavanje iz područja endokrinologije i dijabetologije, a 2017.g polaže uži specijalistički ispit te stječe titulu subspecijalista endokrinologije i dijabetologije. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo Medicinskog fakulteta Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku završila je 2006. godine obranom doktorske disertacije pod naslovom „Praćenje razvoja nove kosti pomoću transgeničnih miševa s vizualnim biljezima diferencijacije osteoblasta. ” (mentor: prof.dr.sc. Ivo Kalajzić).

Od 2003.g. voditelj je ukupno 6 znanstvenih projekata te je kao suradnik sudjelovala u 4 znanstvena projekta Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

Usavršavala na međunarodnim tečajevima iz endokrinologije i dijabetologije (Perrugia-2012, Atena-2015, Marstrand-2016, Zagreb 2013-2020). Sudjelovala je kao edukator na međunarodnom tečaju I. kategorije “Temeljne vještine edukatora u biomedicini i zdravstvu, te interdisciplinarnim područjima znanosti” te je bila član organizacijskog i znanstvenog odbora na nekoliko tečaja trajne medicinske edukacije s međunarodnim sudjelovanjem. Sudjelovala je kao pozvani predavač na međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima te aktivno sudjeluje na međunarodnim kongresima pismenim i usmenim priopćenjima. Također sudjeluje kao recenzent brojnih međunarodnih znanastvenih časopisa te međunarodnih znanstvenih projekata kao i projekata od strane HRZZ-a. Aktivno sudjeluje u

popularizaciji znanosti te se dokazala i kao uspješan mentor vođenjem diplomskih i

doktorskih radova. Od 2018. je član Fakultetskog vijeća, obnaša dužnost predsjednika Povjerenstva za laboratorijsku medicine te je član Odbora za završne i diplomske radove, od 11.3.2021.g. obnaša dužnost predsjednika Katedre za farmakologiju, a od 1.10.2021.g. dužnost prodekana za Poslijediplomske studije Medicinskog fakulteta u Osijeku. Znanstveni rad do sada je rezultirao objavljivanjem 56 rada citiranih u JCR/WoSCC-u, SJR/Scopusu i Medlineu (ukupno 795 citata prema google scholar). Objavila je tri poglavlja u dvije autorske knjige.

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/26813

Hrvoje Roguljić rođen je 1985. godine u Osijeku gdje je završio osnovnu i srednju školu. Na Medicinskom fakultetu u Osijeku je diplomirao 2009. godine, a doktorsku disertaciju na istom fakultetu je obranio 2016. godine. Od 2019. godine radi kao specijalist kardiolog u KBC Osijek. Docent je na Katedri za farmakologiju i biokemiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo

u Osijeku.

 

Prof.dr.sc. Martina Smolić, dr.med.

Redovita profesorica u u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek, te u Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek

(prodekanica za znanost i poslijediplomske studije, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 0912241484)

mail: martina.smolic@fdmz.hr

Istraživački interes: farmakologija jetrenih bolesti te bolesti mineralnog metabolizma. Nakon petogodišnjeg usavršavanja u SAD-u, izabrana u 20 najizvrsnijih znanstvenih novaka u RH prema MZOS. Bila je voditelj/suradnik na 2 NIH projekta, 7 EU projekata, 2 HRZZ projekta, 3 projekta Sveučilišta te 9 institucijskih projekata. Član je uredničkog odbora „Journal of Clinical and Translational Hepatology“, „Plos One“, „World journal of Hepatology“ , recenzent više znanstvenih časopisa. Pod njenim mentorstvom/komentorstvom je obranjeno 5 doktorskih disertacija te 25 diplomskih radova. Član je stalnih odbora  i povjerenstava Sveučilišta i Fakulteta. Održala je 17 pozvanih predavanja na međunarodnim znanstvenim skupovima, prva je dopredsjednica Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu, voditeljica međunarodnog tečaja 1. kategorije te član znanstvenih odbora međunarodnih kongresa (IMC-HCV, ISABS).

 

Dea Sabo, dr.med.

naslovni asistent u Katedri za farmakolgiju, Medicinski fakultet Osijek

Dea Sabo, dr. med., rođena je 5.6.1997. g. u Osijeku, gdje je završila Jezičnu gimnaziju Osijek. 2016. g. upisuje Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na Medicinskom fakultetu Rijeka. 2017. g. studij nastavlja na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Na istom je diplomirala 2022. g. na temu „Kvaliteta sna u bolesnika s opstruktivnom apnejom u spavanju.” Od rujna 2022. zaposlena kao liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije te kao vanjski suradnik Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije. Također radi kao naslovni asistent na Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Tijekom studija bila demonstrator na Katedri za farmakologiju, član organizacijskog odbora kongresa OSCON, aktivni sudionik brojnih kongresa (OSCON, HitRi, ISABS,…) te volonter na COVID-19 testiranju. Dodijeljene dvije dekanske nagrade. Položila tečajeve Osnovne mjere održavanja života uz primjenu automatskog vanjskog defibrilatora, International trauma life support – ITLS te Advanced life support – ALS. Aktivni je član HGSS stanice Osijek, član Komisije za medicinu spašavanja HGSS-a te kandidat za instruktora tečaja Prva pomoć u planinama i nepristupačnim područjima. Govori i razumije engleski i talijanski jezik, posjeduje komunikacijske i organizacijske vještine i izvrsno poznaje rad na računalu.

 

Klara Ormanac, dr.med.

naslovni asistent u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek

Klara Ormanac, dr. med., rođena je 13.02.1998. g. u Osijeku, gdje je 2016. godine završila Isusovačku klasičnu gimnaziju s pravom javnosti u Osijeku. Iste godine upisuje Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na Medicinskom fakultetu u Osijeku, Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku. Na istom je diplomirala 2022. g. na temu „Lipidni profil postmenopauzalnih žena.” Od listopada 2022. zaposlena kao liječnik na radu pod nadzorom na Objedinjenom hitnom bolničkom prijemu KBC-a Osijek. Od siječnja 2023. zaposlena je i kao naslovni asistent na Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Tijekom studija bila demonstrator na Katedri za farmakologiju, član organizacijskog odbora kongresa OSCON te aktivni sudionik više kongresa (OSCON, ISABS). 2020. volontirala je u pozivnom centru za COVID-19 informacije. 2021. godine dodijeljena joj je dekanova nagrada. Govori i razumije engleski i njemački jezik, izvrsno poznaje rad na računalu, te je kroz uključenost na različite projekte tijekom studija stekla organizacijske i komunkacijske vještine.

 

Dr.sc.Tea Omanović Kolarić, dr.med.,

 Asistentica u Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek

adresa: Šandora Petefija 17, 31000 Osijek

mobitel:  +385 95 8839151   

mail: tea.omanovic@mefos.hr, tea.omanovic@fdmz.hr

https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/35069

Tea Omanović Kolarić, dr. med. rođena je 11.11.1990. g. u Zenici. Opću gimnaziju i Srednju glazbenu školu (smjer-pianist) završila je u Zenici. 14.7.2009. upisuje Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine na  Medicinskom fakultetu Osijek. Diplomirala je 9.7.2015. g. na temu „Najčešći uzročnici urogenitalnih infekcija u muškaraca”. Od 1.10.2015. zaposlena je kao asistent u Katedri za farmakologiju Medicinskog fakulteta Osijek. Poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Osijek upisala je 27.11.2015., te je 5.10.2022. stekla akademski stupanj doktora znanosti, tema doktorske disertacije „Effect of GLP-1 analogs on the pathophysiological mechanisms of drug-induced liver injury in cell cultures“. 18.11.2022. imenovana je višom asistenticom u Katedri za farmakologiju na Medicinskom fakultetu Osijek, te u Katedri za farmakologiju i biokemiju na Fakultetu za dentalnu mediicnu i zdravstvo Osijek.

Sudjelovala je na Festivalima  znanosti 2016. – 2022. godine.

2022. godine dobila je Zlatnu medalju i Posebnu nagradu za najbolju inovaciju u primijenjenim znanostima BUDI UZOR®/INOVA, za inovaciju „Stanični model za poboljšanu predikciju lijekovima uzrokovane masne promjene jetre“, a 2017. godine Dekanovu nagradu za godišnji seminarski rad “The molecular mechanisms involved in development of Drug-Induced Fatty Liver Disease (DIFLD) models and the use of Glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analogues in the therapy of DIFLD in vitro”.

 

Dr.sc. Hrvoje Roguljić, Docent u Katedri za farmakologiju, Medicinski fakultet Osijek te u Katedri za farmakologiju i biokemiju, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

mail: hroguljic@mefos.hr