Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

PROF. DR. ANDRIJA ŠTAMPAR – PRIRODA ZA DRUŠTVO, Dunja Igrec, Jelena Jakab, Marin Kuharić, Aleksandar Včev

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
S1, S2, S3

Lokacija (prostorija):
FDMZ Dvorište

Detalji:

Doktor Andrija Štampar, velikan hrvatske medicine, najpoznatiji je hrvatski
liječnik svih vremena. Rođen je 1. rujna 1888. godine u Brodskom Drenovcu
te nakon završene srednje škole u Vinkovcima, odlazi u Beč gdje je
diplomirao medicinu 1911. godine. Njegovo djelovanje nastavlja se u Novoj
Gradiški, Zagrebu, ali i na svjetskoj razini. Široka lepeza uspjeha i postignuća
doktora Andrije Štampara ne smije zasjeniti njegov primaran interes u
području socijalno-medicinskog djelovanja. Luj Adamič u svojoj knjizi „ The
Native Return“ naziva Štampara – „Herkulesom sa Balkana“. Taj naziv je
nastao primarno zbog Štamparove želje da medicina i znanost napokon izađu
iz laboratorija i približe se društvu - narodu, ali i prirodi. Štampar se u istoj
mjeri zalagao za preventivnu medicinu i socijalnu medicinu te je svojim
djelovanjem i postignućima spojio prirodu i društvo. Prirodu u svrhu
preventivne medicine, a društvo kao osovinu socijalne medicine koju
poznajemo danas. Najbolji primjer ovog spoja prirode i društva je borba
Andrije Štampara protiv tuberkuloze. Zalagao se da ako dovoljno osvijesti
društvo o samoj bolesti te promijeni njihovu prirodu, okoliš i uvjete života da
će polučiti očekivano smanjenje pojavnosti tuberkuloze. Upravo ovaj
„štamparovski“ način liječenja tuberkuloze prisutan je i danas u hrvatskom
nacionalnom programu za suzbijanje i liječenje tuberkuloze.

 

Biografija:

Dunja Igrec
Asistent
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo

digrec@fdmz.hr
095 386 5422
Dunja Igrec rođena je 08.05.1995. u Osijeku. Pohađala je III Gimnaziju u
Osijeku nakon čega je upisala Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu koji
je završila 2020. godine. Od 2022. godine zaposlena je na Katedri za
patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i
zdravstvo. Trenutno u procesu upisivanja doktorata i aktivnog sudjelovanja u
znanstveno-istraživačkom radu.

Jelena Jakab
Poslijedoktorand
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
jelena.jakab@fdmz.hr
091 224 1512
Jelena Jakab rođena je 15. travnja 1991. godine. Nakon završene opće
gimnazije u Vinkovcima, 2009. godine upisuje studij medicine u Osijeku.
Diplomirala je 2015. godine i time stekla titulu doktora medicine te iste
godine odradila pripravnički staž u KBC Osijek. U travnju 2016. zapošljava se
u Zavodu za integrativnu medicinu na Medicinskom fakultetu Osijek, od
listopada 2017. zaposlena je kao asistent na Katedri za patofiziologiju,
fiziologiju i imunologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek,

 

te kao asistent na Katedri za internu medicinu, obiteljsku medicinu i povijest
medicine na Medicinskom fakultetu Osijek. Titulu doktora znanosti stekla je u
ožujku 2022. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i
zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Osijek, nakon čega je izabrana u
suradničko zvanje poslijedoktoranda na Fakultetu za dentalnu medicinu i
zdravstvo i Medicinskom fakultetu Osijek. Osim nastavnom, bavi se i
znanstvenom djelatnošću, objavljivanjem 19 znanstvenih radova i
sudjelovanjem na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima, te
sudjelovanjem u nekoliko znanstvenih projekata. Specijalizantica je
kardiologije od 2017. godine, završila je poslijediplomski specijalistički studij
Opća interna medicina 2021. godine, te pohađa poslijediplomski
specijalistički studij Kardiologija na Medicinskom fakultetu Osijek.

Marin Kuharić
Asistent
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo
marin.kuharic@fdmz.hr
091 199 2708
Marin Kuharić, dr. med., rođen je 1992. godine u Osijeku. Diplomirao je 2016.
godine na Medicinskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku uz
nagradu Dekana za značajan doprinos ugledu Fakulteta. Od 2017. do 2018.
godine radio je kao asistent na Katedri za patofiziologiju Medicinskog
fakulteta Osijek, a od 2018. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za
patofiziologiju, fiziologiju i imunologiju na Fakultetu za dentalnu medicinu i
zdravstvo Osijek. 2017. godine upisao je Poslijediplomski doktorski studij
Biomedicina i zdravstvo pri Medicinskom fakultetu Osijek, doktorsku
disertaciju piše iz grane neuroznanosti. Od 2018. godine specijalizant je
kliničke radiologije na KB „Sveti Duh“, Zagreb. Tijekom studija medicine i
doktorskog studija objavio je više znanstvenih radova - izvornih istraživačkih
studija i preglednih radova, te sudjelovao na brojnim domaćim i
međunarodnim znanstvenim skupovima.

Aleksandar Včev
Redoviti profesor u trajnom zvanju
Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo

avcev@fdmz.hr
Prof. dr. sc. Aleksandar Včev rođen je 1960. godine u Orahovici. Doktorirao je
na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 1994. godine. Od 1989.
zaposlen je na Klinici za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Osijek,
te je u dva narata vršio dužnost ravnatelja Kliničke bolnice Osijek.
Subspecijalizaciju iz gastroenterologije i titulu primarijusa stekao je 2004.
godine. Na Medicinskom fakultetu Osijek zaposlen je od 1986. godine. Za
redovitog profesora u trajnom zvanju izabran je 2011. godine. Obnašao je
funkciju predsjednika Katedre za internu medicinu Medicinskog fakulteta,
prodekana za nastavu i odnose sa studentima Medicinskog fakulteta Osijek,
te dekana Medicinskog fakulteta od 2009. do 2017. godine. Trenutno obnaša
dužnost dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Na oba fakulteta
član je nekoliko Odbora i Povjerenstava. Mentorirao je preko 100 završnih i
diplomskih radova te preko 10 doktorskih disertacija. Sudjeluje kao suradnik,
istraživač i voditelj na nekoliko znanstvenih projekata, član je znanstvenog
organizacijskog tima brojnih kongresa i konferencija, i član uredništva
nekoliko znanstvenih i stručnih časopisa. Autor je i urednik nekoliko
sveučilišnih udžbenika i priručnika, te je objavio preko 200 znanstvenih i
stručnih radova.