Program festivala možete preuzeti i u .pdf formatu:
> OSIJEK - program FZ 2023. [.pdf]

U cvjetnom korovnom društvu, Renata Baličević, Željka Vinković, Mirko Vukoja i Marija Ravlić

Datum i vrijeme:
ponedjeljak 24.4.2023., 8:00 - 19:00
utorak 25.4.2023., 8:00 - 19:00
srijeda 26.4.2023., 8:00 - 19:00
četvrtak 27.4.2023., 8:00 - 19:00
petak 28.4.2023., 8:00 - 19:00
subota 29.4.2023., 8:00 - 12:00

Organizacija:
Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku, Vladimira Preloga 1, 31000 Osijek

Vrsta događanja:
poster

Publika:
učenici srednjih škola

Lokacija (prostorija):
Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, predvorje

Detalji:

Sve biljne vrste, koje rastu na području čovjekova djelovanja, bilo kao korovne (u vrtovima, oranicama, voćnjacima i vinogradima), ruderalne (uz kuće, staje, seoske kanale, obale rijeka i potoka, u dvorištima, na smetištima, uz prometne putove, na nasipima, šumskim sječinama i šikarama) ili travnjačke vrste (na livadama i pašnjacima) mogu imati pozitivno i negativno djelovanje na okoliš. Korovi, osim neželjenog utjecaja na gubitak prinosa usjeva, imaju i mnogobrojne koristi koje se prije svega očituju u očuvanju bioraznolikosti, proizvodnji organske tvari, važnosti u životnim procesima, izvor su ljekovitih, hranjivih i biotehnoloških sirovina i od velike su važnosti kao hrana i sklonište mnogobrojnoj fauni.

 

Biografija:

prof. dr. sc. Renata Baličević

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

email: rbalicevic@fazos.hr

T: 031/554-838

http://www.fazos.unios.hr/zaposlenici/renata-balicevic

Renata Baličević zaposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od lipnja 2000. godine na Zavodu za fitomedicinu, Katedra za herbologiju i fitofarmaciju. Sudjeluje u izvođenju nastave na modulima preddiplomskog i diplomskog, te poslijediplomskih studija, a područje znanstvenog rada obuhvaćaju fitofarmaciju i integriranu zaštitu bilja.

 

Željka Vinković, univ. bacc. ing. agr.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

email: zvinkovic@fazos.hr

T: 031/554-969

http://www.fazos.unios.hr/zaposlenici/zeljka-vinkovic

Željka Vinković zaposlena je kao viši laborant na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od 1. veljače 2018. godine u Centralnoj agrobiotehničkoj analitičkoj jedinici.

 

Mirko Vukoja, univ. bacc. ing. agr.

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

email: mirkov@fazos.hr

Mirko Vukoja student je prve godine diplomskog sveučilišnog studija Bilinogojstvo, smjer Zaštita bilja, na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek.

 

doc. dr. sc. Marija Ravlić

Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

e-mail: marija.ravlic@fazos.hr

T: 031/554-837

http://www.fazos.unios.hr/zaposlenici/marija-ravlic

Marija Ravlić zaposlena je na Fakultetu agrobiotehničkih znanosti Osijek od 1. studenoga 2011. godine na Zavodu za fitomedicinu, Katedra za herbologiju i fitofarmaciju. Sudjeluje u izvođenju nastave na modulima preddiplomskog i diplomskog, te poslijediplomskih studija, a područje znanstvenog rada obuhvaćaju fitofarmaciju, herbologiju i integriranu zaštitu bilja.